Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:294 (2015-2016)
Innlevert: 03.12.2015
Sendt: 04.12.2015
Besvart: 11.12.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Kan statsråden utelukke at regjeringen vil ta i bruk negative økonomiske virkemidler for å få flere kommuner til å slå seg sammen før stortingsvalget i 2017?

Begrunnelse

I et intervju med NRK 03.12.2015 uttalte statsråden følgende: "Framover vil det bli vanskeligere for kommunene å gi innbyggerne de gode hovedtjenestene. Jeg har derfor tro på at vi vil få mange søknader om sammenslåing framover". Kommunenes hovedtjenester er å gi pleie og omsorg til eldre samt å drive skoler og barnehager. Statsrådens dystre spådommer om kommunenes evne til å levere gode tjenester på disse feltene fremover antas ikke å skyldes økt folketall i kommunene, all den tid målet med regjeringens egen kommunereform er å skape kommuner med høyere folketall. Statsrådens uttalelser må derfor henspille på at kommunenes rammevilkår på andre områder vil endre seg.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Målet med kommunereformen er å ruste kommunene til å håndtere framtidens utfordringer. Vi ønsker sterke velferdskommuner som kan sikre innbyggerne gode tjenester der de bor. Den demografiske utviklingen vil gi økt behov for offentlige velferdstjenester de neste tiårene. Fram mot 2040 vil antall eldre over 67 år fordobles, og det vil være stadig færre personer i yrkesaktiv alder bak hver person over 67 år. Kommunene, som har ansvaret for de sentrale velferdstjenestene til innbyggerne, vil i stor grad måtte håndtere virkningene av den demografiske utviklingen. Tjenestene kommunene skal yte til sine innbyggere er også de siste tiårene blitt stadig mer komplekse og krever høy kompetanse. Mange kommuner har utfordringer knyttet til både å rekruttere og til å holde på arbeidstakere med etterspurt kompetanse. Disse utfordringene vil være krevende for alle kommuner, men vil spesielt gi store utfordringer for de minste kommunene.
Dette er utfordringer og problemstillinger kommunene selv er opptatt av, og som kommer fram i de lokale prosessene som nå pågår. Mange kommuner vil øke sin kapasitet og kompetanse til å håndtere disse utfordringene om de slår seg sammen med andre kommuner.
Regjeringen prioriterer kommunesektoren og vil fortsatt sørge for gode og forutsigbare inntektsrammer.
Regjeringen har varslet en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene, og at denne skal ses i sammenheng med kommunereformen. Forslag til endringer i inntektssystemet sendes på høring nå i desember. Her vil kommunene og de andre høringsinstansene få mulighet til å gi innspill til hvordan inntektssystemet kan utformes, og å kommentere regjeringens forslag. Endelig forslag til et nytt inntektssystem legges fram i kommuneproposisjonen til våren.