Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:299 (2015-2016)
Innlevert: 04.12.2015
Sendt: 04.12.2015
Besvart: 10.12.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Hårek Elvenes (H)

Spørsmål

Hårek Elvenes (H): Hvilke systemer har politiet for å sikre god planlegging og full oversikt over politiressursene i sanntid, og hva vil bli gjort for å bedre dette (i tillegg til organisasjonsendringene som følger av nærpolitireformen)?

Begrunnelse

Politiet har i den senere tid blitt tilført betydelige ressurser og har fremstått som statsbudsjettets vinner. Det er imidlertid en uklar sammenheng mellom ressursbruk og resultatoppnåelse i politiet.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Politiets arbeidsplaner utarbeides i turnussystemet TTA. Arbeidsplanene danner grunnlag for den daglige bemanningen, og for å ha oversikt i sanntid registreres endringer som fravær, overtid, vaktbytter, kurs mv. fortløpende. Systemet har øyeblikksoppdatering slik at alle registrerte endringer i bemanningsoversikten vises i sanntid. Bemanningsoversikten brukes daglig som grunnlag for tjenesteplanleggingen ved det enkelte distrikt/driftsenhet.
Jeg har fått opplyst fra Politidirektoratet at det som en del av evalueringer av politidistriktenes praktisering av arbeidstidsbestemmelsene (ATB) har blitt avdekket store forskjeller i kvaliteten på tjenesteplanleggingen. Distrikter som i dag har egne enheter (tjenestekontor) som ivaretar en helhetlig tjenesteplanlegging og har en løpende ressursoversikt, har en betydelig bedre ressursutnyttelse en de distriktene som ikke har etablert en slik funksjon.
For å skape forutsetninger for en bedre tjenesteplanlegging skal det etableres tjenestekontor i alle de nye distriktene. Tjenestekontoret skal være distriktets sentrale, utøvende funksjon for helhetlig og kontinuerlig arbeidsplanlegging og ressursdisponering. Det skal ivareta politidistriktets behov for ressurs- og kompetanseoversikt, og særlig ivareta operasjonssentralen og arrestens kontinuerlige behov slik at den operative tjenesten utføres med relevant kompetanse, riktig kapasitet og på en kostnadseffektiv måte.
Jeg er opptatt av at politiet skal være på arbeid når det er størst behov for det. Jeg har derfor satt i gang et arbeid for å teste nye analyseverktøy som kan bidra til at politiet er der det trengs, når det trengs, og dermed utnytte ressursene bedre.