Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:317 (2015-2016)
Innlevert: 08.12.2015
Sendt: 09.12.2015
Besvart: 16.12.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): Statsbudsjettet for 2016 vedtas av Stortinget i disse dager, herunder budsjett for Familievernet. Stortinget vedtar budsjettnivå for Familievernet med utgangspunkt i Familievernets lovpålagte oppgaver, samt føringer for å prioritere forebyggende, familiebyggende arbeid, herunder samtaler med barn i megling, blant annet.
Er det slik at Familievernet er pålagt nye oppgaver i forbindelse med mottak og integrering av flyktninger og asylsøkere, og hvordan er det i så fall tenkt at arbeidet skal finansieres?

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Familievernet er en statlig finansiert lavterskeltjeneste med familierelaterte problemer som sitt fagfelt. Tjenesten utgjør grunnstammen i hjelpetilbudet til familier i forbindelse med samlivsproblemer og konflikter i parforhold og familie.
I tillegg til kjerneoppgavene knyttet til rådgivning og behandling ved konflikter og kriser i familien, og lovpålagt mekling etter lov om ekteskap og barneloven, har familievernet de senere år blitt tillagt nye oppgaver knyttet til grupper i befolkningen med særskilte behov for familiestøtte. Dette gjelder blant annet familier som lever med høy grad av konflikt og vold i nære relasjoner.
Familievernkontorene gir et allment tilbud til befolkningen, og skal på generelt grunnlag kunne tilby hjelp også til flyktninger og asylsøkere ved behov.
Stortinget har gitt føringer på at familievernet skal styrke sitt utadrettede arbeid og samarbeid med kommunale tjenester. Familievernkontorene har imidlertid ikke blitt pålagt nye oppgaver i forbindelse med den siste tidens økning i tilstrømning av asylsøkere.