Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:319 (2015-2016)
Innlevert: 09.12.2015
Sendt: 09.12.2015
Besvart: 15.12.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Oppfattar statsråden at lokale aktørar som kommunar, tomteeigarar og andre relevante aktørar er tilstrekkeleg orienterte og involverte i prosessen, og når meiner statsråden at ein kan starte bygginga av nye fengsel i Agder?

Begrunnelse

Det er vedteke at det skal byggjast nye fengsel i Agder. Det er viktig å klårgjera framdrifta overfor relevante aktørar som skal bidra på ulikt vis, det vera seg med undervisning og andre offentlege tenester, samt tomter og eventuelle nye veganlegg. Ting tek tid, og det er ein fordel om arbeidet med å leggje til rette for nye fengselsplassar skjer effektivt. Arbeidsløysa stig også i Agder, og nye, store prosjekt som likevel skal byggast, er viktige å setje i gang tidleg.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg har fått opplyst fra Kriminalomsorgsdirektoratet at det er god dialog med lokale aktører, og at det bl.a. er planlagt møter med de aktuelle kommunene primo 2016.
Departementet arbeider med nødvendige avklaringer knyttet til etablering av nytt fengsel i Agder, og vil komme tilbake til Stortinget med saken på egnet måte.