Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:322 (2015-2016)
Innlevert: 09.12.2015
Sendt: 09.12.2015
Besvart: 16.12.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ingvild Kjerkol (A)

Spørsmål

Ingvild Kjerkol (A): Helseministerens "Gylne regel" som sier at budsjettene for rus og psykiatri skal øke mer enn det somatiske tilbudet, blir ikke fulgt.
Hva har statsråden gjort for å følge dette opp og hvordan forklarer statsråden disse tilbakemeldingene etter to år hvor den "gylne regel" har vært uttalt som en av regjeringens hovedprioriteringer for helsetjenesten?

Begrunnelse

I Klassekampen tirsdag 8. desember går tillitsvalgte fra 8 organisasjoner ut med advarsel om kutt i tilbudet til psykisk syke og rusavhengige i Osloområdet. Norsk Psykologforening hevder at dette er situasjonen ved helseforetak over hele landet. F.eks. ved St.Olavs Hospital i Trondheim må det kuttes i psykiatritilbudet som en følge av budsjettrammen. Regjeringens krav til innsparing gjør det lettere å kutte tilbud til grupper som trenger langsiktig behandling som er vanskelig å kvantifisere. Helsetilbudet i somatikken er lettere å måle. Dette forrykker prioriteringene som skal ligge i den "gylne regel" om større vekst i tilbudet til rus og psykiatri enn i somatikken.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det har den siste tiden vært reist flere spørsmål i Stortinget vedrørende "den gylne regel". Jeg vil derfor orientere representanten Kjerkol om mitt svar på spørsmål 243 fra Kjersti Toppe:
Rapportering på måloppnåelsen på "den gylne regel" for 2015 vil foreligge i årlig melding i mars 2016. I løpet av 2015 har jeg i flere sammenhenger tatt opp "den gylne regel" i styringsdialogen med de regionale helseforetakene. De har gitt uttrykk for at det kan være utfordringer i å rapportere på regelen på en enhetlig måte. Jeg vil arbeide for at "den gylne regel" vil bli ytterligere forbedret i oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene for 2016.
Som representanten Kjerkol har også jeg registrert oppslag om de forhold som Kjerkol tar opp. Når det gjelder "den gylne regel" vil den bli videreført i 2016. Jeg har vært i kontakt med Helse Midt-Norge i sakens anledning, der det opplyses at de nå holder på å gjennomgå budsjettene for sine helseforetak for 2016 i forhold til kravene som vil gjelde. Jeg forventer at Helse Midt-Norge samlet sett klarer å levere i tråd med kravet i 2016.