Skriftlig spørsmål fra Anna Ljunggren (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:324 (2015-2016)
Innlevert: 09.12.2015
Sendt: 10.12.2015
Besvart: 18.12.2015 av olje- og energiminister Tord Lien

Anna Ljunggren (A)

Spørsmål

Anna Ljunggren (A): Arbeidet med stasjonen i Isfjorden starter nå, hvordan vil statsråden sørge for at dette ikke går på bekostning av planene om snarest mulig å sikre en fullverdig N-1 (ekstra forsyning) til Nyhamna?

Begrunnelse

Ilandføringsanlegget Nyhamna vil bli gassknutepunkt gjennom Nyhamna ekspansjon og tilknytning til rørledningen Polarled fra Aasta Hansteen.
Kraftbalansen i Midt-Norge er gjenstand for bekymring på grunn av utsatt gjennomføring av ny 420 kV linje Sogndal Ørskog og uavklart tilgang til Sørdalen.
Kraftforsyning til ilandføringsanlegget er i dag ensidig forsynt gjennom en 420 kV ledning fra Viklandet, men med noe reserveforsyning gjennom 132kV nettet. I løpet av få år vil utvidelsen av gassprosesseringsvolumet på Nyhamna medføre at både energi- og effektbehovet ved anlegget øker. Konsekvensene av avbrudd i kraftforsyningen vil da øke fordi anlegget etter utvidelsen ikke lenger kan nyttiggjøre seg av dagens reserveforsyning fra 132kV-nettet, samtidig som mer gass blir berørt av stans i gassprosesseringen.
Norskehavsrådet har sendt brev til Olje- og energidepartementet og understreket viktigheten av at nettforsterkning ut til Nyhamna må være en komplett N-1 forsyning som dekker hele kapasitetsutvidelsen til prosesseringsanlegget ved Nyhamna.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Det er innført krav om ekstern kvalitetssikring av konseptvalgutredningen (KVU) til nettselskapet i store kraftledningsprosjekter. Saken om bedre leveringspålitelighet i kraftforsyningen til Nyhamna omfattes av kravet til ekstern kvalitetssikring.
Statnett har utarbeidet en KVU som omfatter to hovedkonsepter for å bedre forsyningen til Nyhamna: En ny 420 kV-ledning og sjøkabel fra Ørskog til Nyhamna (ytre konsept) eller ny transformatorstasjon ved Isfjorden og deretter ny 420 kV ledning fra Isfjorden, via Istad til Fræna (indre konsept). Statnett har opplyst i KVUen at begge konseptene gir N-1 til Nyhamna. Statnett anbefaler å gå videre med indre konsept, og bygge dette trinnvis.
Statnett oversendte KVUen sammen med rapport fra ekstern kvalitetssikrer til OED i brev av 1. oktober. I tråd med regelverket har departementet hatt KVUen og den eksterne kvalitetssikringen på en åpen høring med frist 10. desember.
Jeg er opptatt av at Nyhamna-anlegget skal ha en kraftforsyning med god leveringspålitelighet. OED vil nå gå igjennom innspillene og gjøre en grundig vurdering av saken, og komme med en uttalelse om behov og konseptvalg. Så snart departementet har avgitt sin uttalelse, kan Statnett melde og søke om konsesjon for aktuelle tiltak.