Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:329 (2015-2016)
Innlevert: 09.12.2015
Sendt: 10.12.2015
Besvart: 18.12.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): Vil statsråden se på tiltak for å verne matjord i forbindelse med utbygging av nytt dobbeltspor fra Sandbukta til Såstad?

Begrunnelse

I Rygge kommune finnes mye av Norges viktigste matjord, og spesielt er grønnsaksproduksjonen stor i denne kommunen. Jernbaneverket planlegger Nytt dobbeltspor fra Sandbukta til Såstad, inkl. ny stasjon i Moss. Dette er et viktig prosjekt for innbyggerne i Moss og Rygge. Det er også et viktig prosjekt for å få full effekt av Follobanen og kunne gjennomføre en kraftig forbedring av togtilbudet på Østfoldbanen.
Jernbaneverket legger til grunn at planprogrammet for Sandbukta-Moss-Såstad fastsettes i 2015, slik at reguleringsplanprosessen kan avsluttes i løpet av 2016 - noe som er en forutsetning for byggestart i 2018.
Den nye jernbanen skal gå i tunnel fra Moss til Rygge. Og tunnelåpningen er planlagt ved tunet på storgården Carlberg. Denne eiendommen ligger midt i Landskapsvernområdet Værne Kloster. Den planlagte traseen vil få enorme konsekvenser både for det nasjonale landskapsvernområdet, og for fremtidig drift av den beste matjorda i Norge.
Samtidig har Stortinget nylig styrket jordvernet gjennom en helhetlig jordvernplan, hvor et av hovedgrepene er å senke den årlige omdisponeringen av matjord fra 6000 til 4000 dekar pr. år innen 2020. Dette prosjektet alene vil dele en gård på 1000 dekar i to, og flere av jordstykkene vil bli ødelagt som følge av utbyggingen.
Dersom man forlenger tunnelen med om lag 700 meter vil man kunne verne om matjorda ved å legge tunnelen i en forlenget kulvert.
En slik kulvert vil også redde landskapsvernområdet.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jernbaneverket opplyser at det nye dobbeltsporet vil beslaglegge ca. 134 da matjord i Rygge, samtidig frigjøres ca. 70 da når det gamle enkeltsporet legges ned.
Jernbaneverket opplyser at planprogrammet ble vedtatt i 2014. Forslag til reguleringsplan presenteres for Moss og Rygge kommuner i februar 2016, med mål om vedtak før sommeren 2016. Videre opplyser Jernbaneverket at eventuelle endringer vil kunne ha betydelige konsekvenser for fremdriften i prosjektet.
I denne konkrete saken vil det være kommunene som skal behandle forslag til reguleringsplan, og det vil derfor ikke være naturlig av meg å gå inn i denne saken nå. Jeg er opptatt av at vi holder fremdriften i utbyggingen av InterCity, og eventuelle kostnadsøkninger og forsinkelser må vurderes nøye opp mot den gevinsten som oppnås med forslåtte avbøtende tiltak.