Skriftlig spørsmål fra Tove Karoline Knutsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:331 (2015-2016)
Innlevert: 10.12.2015
Sendt: 10.12.2015
Besvart: 14.12.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Tove Karoline Knutsen (A)

Spørsmål

Tove Karoline Knutsen (A): Helse Sør-Øst har meldt at de ikke vil få på plass avtaler om overtakelse av overgrepsmottakene innen fristen 01.01.16, men regner med å være klar til 01.06.16. Dette vil i mellomtiden gi en uoversiktlig situasjon, både for de større kommunene som skal videreføre ansvaret for mottakene og for de mindre, som ikke lenger skal ha dette ansvaret.
Hvordan håndterer departementet den situasjonen som er oppstått med tanke på tidsrommet mellom fastsatt frist og det tidspunkt Helse Sørøst har meldt?

Begrunnelse

I 2015 ble det bestemt at ansvaret for overgrepsmottakene skulle overføres fra kommunene til helseforetakene med virkning fra 01.01.16. Det ble også vedtatt at «robuste kommunale mottak» skulle videreføres. Helse Sørøst har meldt at de, i motsetning til de øvrige helseforetakene, ikke vil få på plass avtaler innen fristen 01.01.16, men mener å være klar til dette først 01.06.16. Mange av de større kommunene som skal videreføre ansvaret for mottakene, har ikke inngått avtaler om dette. Samtidig er situasjonen for de mindre kommunene også uklar, i og med at de fra 01.01.16 ikke lenger har ansvar for mottakene.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: I oppdragsdokumentet for 2015 ba Helse- og omsorgsdepartementet om en særskilt rapportering innen 1. mai 2015 for arbeidet med ansvarsovertakelsen for tilbudet til barn og voksne utsatt for seksuelle overgrep. Departementet har i brev av 3. juni 2015 gitt en tilbakemelding på de regionale helseforetakenes rapportering med overordnede føringer for tilbudet.
De fleste helseforetakene vil ha inngått avtaler innen 1. januar 2016. Noen få har varslet at fullstendige avtaler først vil være på plass fram mot sommeren. Departementet har vurdert om det er nødvendig med en utsettelse av ansvarsovertakelsen, men har kommet til at av hensyn til pasientene og de ansatte er det riktig at ansvaret overføres 1. januar 2016. Dette betyr at de helseforetakene og aktuelle kommuner som ennå ikke har inngått avtaler, må få på plass interimsavtaler fra årsskiftet med sikte på endelig avtaleinngåelse innen 1. juli 2016. Dette er kommunisert til de regionale helseforetakene i brev av 11. november 2015.