Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:337 (2015-2016)
Innlevert: 10.12.2015
Sendt: 11.12.2015
Besvart: 18.12.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Vil helse- og omsorgsministeren sørge for at annonsen på Finn.no der Rjukan sykehus blir lagt ut til salgs, blir fjernet og at Sykehuset Telemark HF i stedet arbeider videre med formål å komme til enighet med Tinn kommune om overtakelse av det nedlagte sykehusbygget for å utvikle helsetilbudet til befolkningen, slik Tinn kommune har ønsker om?

Begrunnelse

I 1971 solgte Hydro sykehusbygget på Rjukan til det offentlige for én krone(jf. oppslag i Nationen 9.12.15) Nå har Sykehuset Telemark HF(STHF) lagt det ut for salg til 43,2 millioner. Kommunen ønsker å kjøpe sykehusbygget for å bygge opp et så sterkt helsetilbud til befolkningen som mulig, men et bud på sju millioner ble avslått av STHF. Helseforetaket har nå lagt bygget ut for salg på det åpne markedet. En prislapp på 43,2 millioner er uaktuelt for kommunen å kunne takle, og i følge ordføreren var det STHF som parkerte forhandlingene. Kommunen har ønske om å samle enkelte spesialisthelsetjenester sammen med kommunale og private helsetjenester i det nedlagte sykehuset. Tinn kommune og STHF har basert seg på to forskjellige markedsverdier, der STHF har hyret Nord Taksering som vurderte markedsverdien til 43,2 millioner har Tinn kommune hyrt Verditakst AS som vurderte markedsverdien til 21 millioner. Det er også uenighet om EØS- regelverket, der STHF mener at salget må skje til markedspris for å ikke å bryte med regelverket, mens Tinn kommune mener regelverket ikke gjelder ved salg fra en offentlig virksomhet til en annen. Begge parter har konsulterte juridiske eksperter.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Salg av eiendommene ved Kragerø sykehus og Rjukan sykehus ble godkjent av meg i foretaksmøte 7. oktober 2015 jf. helseforetaksloven § 31. Salget ble godkjent med følgende føringer:

1.Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 041-2015 og sak 042-2015 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF, salg av følgende eiendommer:
a.Eiendommene ved Kragerø sykehus, gnr. 12, bnr. 59 og 1014, gnr. 13, bnr. 2 i Kragerø kommune
b.Eiendommene ved Rjukan sykehus, gnr. 126, bnr. 31, bnr. 64, bnr. 77 og bnr. 220 i Tinn kommune
2.Frigjorte midler ved salgene skal benyttes til nedbetaling av gjeld eller investeringer i varige verdier.
3.Foretaksmøtet presiserer at ved vurderingen av resultatoppnåelse i Helse Sør-Øst RHF vil en se hen til engangseffekter som gevinst eller tap fra salg av eiendom.
4.Foretaksmøtet legger til grunn at salget vil inngå i departementets samlede vurderinger av Helse Sør-Øst RHF sitt framtidige behov for langsiktige lån.
5.Foretaksmøtet legger til grunn at eiendommene først tilbys kommunene i samsvar med føringene i samhandlingsreformen.

Føringene som Helse Sør-Øst og departementet har lagt til grunn i denne saken er de samme som legges til grunn i alle saker om salg av eiendom fra spesialisthelsetjenesten. Som det fremgår skal frigjorte midler ved salgene benyttes til nedbetaling av gjelder eller investeringer i varige verdier i spesialisthelsetjenesten.
Departementet fastsetter årlig, på bakgrunn av Stortingets vedtak, økonomiske krav og rammer for de regionale helseforetakene. De regionale helseforetakene skal sørge for måloppnåelse og en forsvarlig drift innenfor disse rammene. Å gi bort verdier fra spesialisthelsetjenesten vil være klart i strid med dette. Departementet vil vurdere en gave eller salg til underpris fra spesialisthelsetjenesten til kommunen som formuesoverføring mellom to sektorer. Etter konstitusjonell praksis kreves det i utgangspunktet samtykke fra Stortinget for å kunne selge statens eiendommer. Helseforetaksloven § 31 innebærer et forhåndssamtykke fra Stortinget til salg og pantsettelse. Bestemmelsen åpner ikke for å gi eiendom i gave eller å selge eiendom til en pris som åpenbart er lavere enn markedspris (gavesalg). Dette er derfor en budsjettsak som må fremmes for Stortinget. Det har ikke vært aktuelt å fremme en slik sak.
Jeg registrerer at det er ulik oppfatning mellom Sykehuset Telemark HF og Tinn kommune om statsstøttereglene forutsetter salg til markedspris. Dette er en vurdering som tilligger helseforetaket. Uavhengig av dette må eiendommen som nevnt selges til markedspris som følge av at helseforetaksloven § 31 ikke hjemler gavesalg.
Når det gjelder fastsetting av markedsverdi så vil nettopp det å legge ut et prosjekt til åpent salg kunne være med på å fastsette dette. Jeg legger til grunn at Tinn kommune fortsatt vil ha anledning til å komme tilbake i salgsprosessen dersom de skulle ønske det.
Historisk var det slik at enkelte sykehusutbygginger i Norge i mellomkrigstiden baserte seg på vilkår fastsatt ved tildeling av vassdrags- og industrikonsesjoner (med hjemmel i konsesjons-lovene) hvor det ble forutsatt at helsetjenesten på stedet skulle bygges ut av den som mottok konsesjon. Etableringen av sykehusene i Sauda og Rjukan er eksempler på dette. Når driften av disse sykehusene fullt ut ble overtatt av det offentlige, så innebar det samtidig at de aktuelle konsesjonshaverne slapp en "økonomisk byrde" knyttet til drift av helsetjenester. Dette er en viktig kontekst for å forstå hvorfor de aktuelle eiendommene ble overført til det offentlige med en symbolsk sum. Dette er for så vidt ikke helt ulikt den løsningen som også lå til grunn for den statlige overtakelsen av spesialisthelsetjenesten fra fylkeskommunene i 2002. Hvilken pris sykehuset ble overført for i sin tid fra Hydro er derfor lite relevant.
Jeg vil understreke at det ikke er noen forskjell mellom denne salgssaken og øvrige salgssaker som gjennomføres i spesialisthelsetjenesten.