Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:341 (2015-2016)
Innlevert: 11.12.2015
Sendt: 11.12.2015
Besvart: 21.12.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Det er brudd i forhandlingene mellom Helse Sør - Øst RHF og Borgestadklinikken-Blå Kors. Helse Sør-Øst RHF forholder seg ikke aktivt til Borgestadklinikkens økonomiske situasjon, eller sitt sørge for ansvar med å sikre tilstrekkelig og likeverdig pasienttilbud i regionen. Borgestad er i en kritisk økonomisk situasjon hvor de tærer på egenkapitalen, og hvor pasientene trenger kvalitetsheving på tilbudet.
Hva vil statsråden konkret gjøre for å sikre Borgestadklinikken drivverdig økonomi?

Begrunnelse

Borgstadklinikken gir iflg. Helsedirektoratet et helhetlig tilbud innen TSB på linje med helseforetakene, men får 200 millioner kroner mindre i året enn hva de offentlige helseforetakene får for samme tjenester. Borgestadklinikken har i 2015 et budsjettert underskudd på 15 millioner kroner, og har i forhandlinger for ytelsesavtale for 2016 krevd begrunnet tilførsel på 69,5 millioner kroner for å kunne levere de samme tjenestene som nå, men med nødvendig kvalitetsheving på tilbudet. Ved innfrielse av kravet vil klinikken med andre ord fortsatt drive pasienttilbudet 130 millioner kroner rimeligere enn hva det offentlige driver for. Helse Sør-Øst RHF svarte Borgestadklinikkens krav med et brev av 19.11.15 med et tilbud på 10 millioner kroner, bundet opp i nye tiltak. Tilbudet forutsatte at samme aktivitetsnivå og bemanning fra 2015 skulle videreføres i 2016. Borgestadklinikken gav i brev 1.12.2015 beskjed om at dette tilbudet ikke svarer på utfordringene klinikken står overfor, og det vil ikke sikre situasjonen for pasientplassene i regionen, og dermed kunne det ikke aksepteres.
Helse Sør-Øst RHF kalte Borgestadklinikken inn til nytt forhandlingsmøte den 10.12.15 hvor det foregående skriftlig avviste tilbudet igjen ble presentert som eneste tilbud. Helse Sør-Øst hevder at de ikke har økonomisk eller juridisk handlingsrom til å gi økte rammer, selv om det i avtalen ligger mulighet for endringer som før er benyttet.
Borgestadklinikken får beskjed om at de kan si opp avtalen, og evt. bli med i ny anbudskonkurranse, det gis ikke svar i møte om det også vil gjelde de 19 andre aktørene i regionen.
Borgestadklinikken opplever at de med dette kan bli brukt som brekkstang for å legge hele feltet av private aktører på TSB ut på anbud. Alternativet kan jo være at det regionale helseforetaket prøver å presse frem en virksomhetsoverdragelse ved at Borgestadklinikken ikke gir økonomisk bærekraftige rammer, men må tære på egenkapitalen så lenge at de ved en evt. anbudsrunde ikke har soliditet til å delta.
I Helseministerens svar av 30.11.15 på mitt spørsmål av 26.11.15 sies det at:" Borgestadklinikken er en sentral institusjon i behandlingen av ruslidelser i de sørlige deler av helseregion Sør-Øst, og det er derfor viktig at man forholder seg aktivt til de alvorlige bekymringene institusjonen har uttrykt. Partene er fortsatt i forhandlinger." Det kan ikke sies at det har vært forhandlinger eller dialog, når Helse Sør Øst innkaller til et møte hvor det allerede skriftlig avviste tilbudet på ny presenteres som eneste tilbud, og hvor de presenterer oppsigelse av avtalen som eneste løsning.
Dette sikrer på ingen måte tilbudet til mennesker med ruslidelser i denne delen av landet da det er Borgestadklinikken som er lokalsykehuset for TSB i Telemark, det er de som kan bli utdanningsinstitusjon for den nye spesialiteten i rus og avhengighetsmedisin i Telemark, og det er de som kan bidra med å utvide tilbudet med brukerstyrte senger. den største privat-ideelle aktøren på rusfeltet i Norge kan stå i fare for å bli radert ut.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det er Helse Sør-Øst RHF som har ansvar for å sørge for at befolkningen i egen helseregion tilbys spesialisthelsetjeneste, herunder tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddel-avhengighet (TSB) samt institusjonsplasser som kan ta imot rusmiddelavhengige med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven §§ 10-2 til 10-4. Dette skjer enten i egne eide helseforetak eller i private institusjoner gjennom avtaler om kjøp av helsetjenester. Jeg har på bakgrunn av dette funnet det naturlig å få innspill fra Helse Sør Øst RHF om de ulike forholdene stortingsrepresentanten berører i sitt spørsmål.
Borgestadklinikken er Helse Sør-Øst RHFs største private samarbeidspartner innen TSB. Borgestadklinikken har en løpende avtale med Helse Sør-Øst RHF om levering av 129 døgnplasser og to poliklinikker (8 625 polikliniske konsultasjoner) på fire ulike lokasjoner, til en samlet verdi av ca. 213 mill. kroner. Helse Sør-Øst RHF har imidlertid også andre private samarbeidspartnere innen TSB som har store volum og som leverer ulike tjenestetyper på flere lokasjoner, bl.a. Tyrilistiftelsen og Kirkens Bymisjon.
Målt i antall pasienter, står Borgestadklinikken for om lag 3,3 % av all TSB-behandling i helseregionen. Borgestadklinikken er særlig viktig for Sykehuset Telemark HF ved at de dekker om lag 44 % av tjenestene pasientene i Telemark bruker innen private døgntilbud (2014-tall), og ved at de ivaretar bl.a. avgiftning og innleggelser med hjemmel i tvangsbestemmelsene i Helse- og omsorgsloven. Imidlertid bruker pasientene fra Telemark også mange andre private behandlingstilbud. For eksempel bruker befolkningen i Telemark flere døgnplasser ved Tyrilistiftelsen enn ved Borgestadklinikkens tilbud i Skien (Ibsen).
Borgestadklinikkens nåværende avtale er et resultat av en anbudskonkurranse som ble gjennomført i 2012, men som allerede i 2014 ble utvidet med om lag 35 mill. kroner. Dette kom i tillegg til deflatorjustering på om lag 5 mill. kroner. Til sammen utgjorde dette en vekst på om lag 24 %, og innbar både flere døgnplasser, midler til kvalitetsheving, til samhandlingskonsulenter og til ny spesialitet innen rus- og avhengighetsmedisin. Denne avtaleutvidelsen hadde et så stort omfang at man med dette "brukte opp" mesteparten av det juridiske handlingsrommet man har for avtaleutvidelse for den etablerte løpende avtalen.
Borgestadklinikken stilte vinteren 2015 krav til Helse Sør-Øst RHF om nærmere 70 mill. kroner - i tillegg til årlige deflatorjustering - for å kunne fylle sine avtaleforpliktelser i 2016. De hevdet å være underfinansiert og trenger penger utover det som ligger i avtalen til økt bemanning, oppgradering av en stor, til dels uhensiktsmessig bygningsmasse, og til å dekke pensjonskostnader.
Helse Sør-Øst RHF så behov for mer kunnskap om de faktiske forholdene som lå til grunn for kravet, og tilrådde Borgestadklinikken å foreta en grundig gjennomgang av driftssituasjonen. På bakgrunn av dette utarbeidet Borgestadklinikken en rapport hvor driften og behandlingstilbudet ble gjennomgått, og det ble skissert mulige løsninger for videre drift. Konklusjonen i deres rapport er at alle lokasjoner og behandlingstilbud bør opprettholdes, men det forutsetter at bemanningen styrkes vesentlig og at bygningsmassen oppgraderes, eventuelt at det bygges nytt. Kostnaden anslås til ca. 70 mill. kroner. Sekundært foreslår Borgestadklinikken å beholde dagens økonomiske ramme, mens antall døgnplasser reduseres betraktelig, noe som vil gi betydelig høyere døgnpris. Det ble også foreslått enkelte strukturelle endringer.
Helse Sør-Øst RHF sin vurdering av rapporten fra Borgestadklinikken er at den i utgangspunktet gir et godt bilde av utfordringene. Helse Sør-Øst RHF ba imidlertid om en utdyping av enkelte momenter. Disse svarene ga etter Helse Sør-Øst RHFs oppfatning et mindre dramatisk bilde av driftssituasjonen enn det som har fremkommet gjennom både tidligere møter mellom partene og Borgestadklinikkens rapport.
Helse Sør-Øst RHF har ikke juridisk handlingsrom for å tildele midler av betydelig størrelse i etterkant av en konkurranse, dette både av hensyn til de øvrige tilbyderne i konkurransen i 2012 som ikke nådde opp, og i forhold til likebehandling av de øvrige leverandørene som har inngått avtaler. Kontraktspartnerne har dermed i realiteten kun to alternativ, enten å stå for det tilbudet man har gitt eller å si opp avtalen. Dersom Borgestadklinikken sier opp avtalen, gjelder en oppsigelsestid på to år. Det vil være tilstrekkelig tid til å gjennomføre en ny anskaffelse, hvor det kan stilles krav til geografisk lokalisering. En slik ny anskaffelse kan samtidig åpne for en viss kvalitetsheving i behandlingstilbudet, slik også Borgestadklinikken mener det er behov for.
Avslutningsvis vil jeg minne om at de regionale helseforetakene er egne rettssubjekter, og med det står rettslig ansvarlig for både sine avtalerettslige forpliktelser og forholdet til regelverket for offentlige anskaffelser m.v. Det er videre de som har ansvaret for å sørge for forsvarlige spesialisthelsetjenester til befolkningen i sin region. På bakgrunn av disse grunnleggende ansvarsposisjonene i spesialisthelsetjenesten, vil det ikke være riktig av meg som statsråd å intervenere i denne saken, samtidig som jeg heller ikke har noen andre rettslige muligheter til å foreta en så vidt vesentlig endring av avtalen med Borgestadklinikken enn det som er forespeilet fra Helse Sør-Øst RHFs side. Jeg har tiltro til at Helse Sør-Øst RHF har gjort grundige vurderinger og søkt å finne løsninger som kan bidra positivt i forhold til Borgestadklinikkens utfordrende økonomiske situasjon. Samtidig så har jeg klare forventninger til at Helse Sør-Øst RHF i denne situasjonen ivaretar sitt ansvar for befolkningen i Telemark mht. å gi et forsvarlig tilbud innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet.