Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:344 (2015-2016)
Innlevert: 11.12.2015
Sendt: 14.12.2015
Besvart: 18.12.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Liv Signe Navarsete (Sp)

Spørsmål

Liv Signe Navarsete (Sp): Kan statsråden avkrefte at grenseinspektørens påstand om at Noreg kunne stansa migrasjonsstraumen over Storskog langt tidlegare ved å endre ordlyden i informasjonsskrivet, og kan statsråden avkrefte at endringa regjeringa gjorde i ordlyden i informasjonsskrivet 24. november er likt det russiske styresmakter har tilrådd Noreg å skrive over lang tid?

Begrunnelse

10. november i NRK hevda Grenseinspektøren ved Grensekommissariatet at talet på asylsøkjarar som passerer grensa ved Storskog, ville vore langt lågare dersom teksten i eit brev var tydelegare utforma.
11. november spurde underteikna utanriksministeren om regjeringa ved ein tettare dialog med Russland kunne ha avverja den kritiske situasjonen me no har ved Storskog? Då svarte utanriksministeren at «jeg gjør nå alt for å forsøke å gjøre de riktige tingene, slik at man kan få stoppet denne tilstrømningen av asylsøkere».
Seinare same dag var underteikna i debatt med statssekretær i Justisdepartementet, der underteikna bad om å få klarlagt om Grenseinspektøren hadde rett i at ei anna utforming av informasjonsskrivet som vert levert til russisk grensevakt ville kunne medverka til å stanse migrasjonsstraumen over grensa ved Storskog. Her svara statssekretæren at å endre nokre bokstavar i eit brev neppe ville gjere noko endring.
Like fullt endra Justis- og beredskapsdepartementet ordlyden i informasjonsskrivet gjennom ein instruks gjeven 24. november. Etter dette ser migrasjonsstraumen over Storskog til å ha stoppa opp.
Under budsjettdebatten torsdag 10. desember rosa Høgre sin parlamentariske leiar utanriksministeren for «godt diplomatisk handverk», fordi det då hadde gått mange dagar sidan det hadde kome asylsøkjarar over Storskog.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg viser til mine tidligere svar til stortingsrepresentant Karin Andersen av 18.11.15, 30.11.15 og 17.12.15 om denne tematikken (jf. spørsmål 183, 256 og 327).
Det omtalte informasjonsskrivet ble tatt i bruk av politiet i Øst-Finnmark i 2012. Det ble gitt til tredjelandsborgere uten visum til Norge som allikevel ønsket å krysse grensen fra russisk territorium. Skrivet understreker betydningen av visumplikt. Ordlyden i skrivet sto uendret frem til november i år.
Etter samtaler mellom den norske og den russiske grensekommisæren i november i år, hvor blant annet teksten i skrivet ble diskutert, besluttet jeg å instruere politimesteren i Øst-Finnmark om å endre noe på teksten. Informasjonen i skrivet uttrykker både hva grensekommisærene har blitt enige om, hva norsk lovgivning legger til grunn, og den reflekterer Norges internasjonale forpliktelser vedrørende asylretten.
Jeg kan ikke se at en endret ordlyd i skrivet på et tidligere tidspunkt i seg selv kunne ha redusert antallet visumløse tredjelandsborgere som har meldt seg ved Storskog grensekontrollstasjon nå i høst. Justeringen av teksten i skrivet, som ble gjort i november i år, er ett av flere tiltak som er iverksatt fra norsk side for å oppnå en reduksjon i antallet ankomster.