Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

Dokument nr. 15:345 (2015-2016)
Innlevert: 11.12.2015
Sendt: 14.12.2015
Besvart: 18.12.2015 av næringsminister Monica Mæland

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): 1. januar 2016 etableres Regelrådet. I statsbudsjettet for 2016 er det bestemt at 30 øre av kilometergodtgjørelsen ved bruk av egen bil etter gjeldende sats gjøres skattepliktig. Det gjør at man må håndtere både en skattepliktig og en skattefri del.
Vil Regelrådet ha kompetanse til å si noe om dette byråkratiske regelverket?

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Regelrådet ble etablert ved kongelig resolusjon 11. desember 2015 og vil være operativt så snart de fast ansatte i sekretariatet er tiltrådt.
Generelt skal Regelrådet bidra til at næringslivet ikke påføres unødvendige byrder gjennom nytt eller endret regelverk. Regelrådets kompetanse er regulert i rådets vedtekter. Det følger av dem at Regelrådet skal vurdere reguleringsforslag som sendes ut på alminnelig høring. Vurderingen vil gjelde utformingen av forslag til nytt eller endret regelverk, både lover og forskrifter, som påvirker næringslivets arbeidsbetingelser og øvrige relevante forhold. Rådet skal ta stilling til om det er gjennomført konsekvensvurderinger etter de krav som utredningsinstruksen stiller, og om virkningene for næringslivet er tilstrekkelig kartlagt. Rådet kan vurdere hvorvidt nytt eller endret regelverk er utformet slik at målene oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet. Rådet gir rådgivende skriftlige uttalelser.
Det foreslås jevnlig endringer i særavgiftsregelverket uavhengig av statsbudsjettet. Slike forslag legges normalt ut på offentlig høring, og Regelrådet vil kunne behandle dem. Imidlertid vil regjeringens arbeid med skatte- og avgiftsforslag ofte skje som et ledd i arbeidet med statsbudsjettet. Det følger av reglene for regjeringens budsjettprosess at slike forslag må være unntatt offentlighet, og ikke skal behandles av Regelrådet. Det samme vil gjelde for forslag som fremkommer under budsjettforhandlingene i Stortinget, slik tilfellet var med det konkrete forslaget om bilgodtgjørelse.
Regelrådet vil være et frittstående og faglig uavhengig organ som jeg forventer vil ha en tydelig stemme på de saksområdene som dekkes av mandatet.