Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til finansministeren

Dokument nr. 15:346 (2015-2016)
Innlevert: 11.12.2015
Sendt: 14.12.2015
Besvart: 16.12.2015 av finansminister Siv Jensen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Flertallspartiene har vedtatt at det skal innføres en flyseteavgift som utgjør 80 kroner eksklusiv mva. per passasjer per reise. En reise kan bestå av flere sammenhengende flyturer også med forskjellige flyselskaper. I situasjoner der flyselskapenes datasystemer ikke "snakker sammen" vil kundene kunne bli pålagt avgiften flere ganger for en reise. Dette er i strid med stortingets vedtak.
Vil det innføres et refusjonssystem der flypassasjerene kan få for mye innbetalt seteavgift tilbakebetalt?

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: I budsjettavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre er det enighet om å innføre en flypassasjeravgift, jf. Innst. 3S (2015-2016). Stortinget fattet vedtak om å innføre avgiften 14. desember 2015. Formelt sett trer avgiften i kraft fra den tid departementet bestemmer, men det er forutsatt ikrafttredelse 1. april 2016.
Det framgår av avgiftsvedtaket § 1 at avgiften vil gjelde ervervsmessig flyging fra norske lufthavner med kr 80 per passasjer, dvs. at avgiften vil gjelde alle flyginger og med samme sats. Flyging av luftbefordrerens ansatte på tjenestereise, barn under to år og transitt- og transferpassasjerer fritas for avgift.
Nærmere regler om avgiften må fastsettes i forskrift. Dette gjelder også fritaket for transitt og transfer.
Det tas sikte på å sende et forskriftsforslag på høring før jul. Departementet vil fram mot iverksetting av avgiften 1. april 2016 vurdere forholdene rundt avgiften nærmere og se nærmere på detaljutformingen i lys av innspillene i høringsrunden.