Skriftlig spørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:350 (2015-2016)
Innlevert: 12.12.2015
Sendt: 14.12.2015
Besvart: 16.12.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jan Bøhler (Sp)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Det er viktig at offentlige etater samarbeider godt, og at det ikke oppstår vanntette skott mellom dem. Politiet bruker store ressurser på å søke etter etterlyste personer og personer som har unndratt seg straff eller utvisning. På gitte vilkår har de mulighet til å søke i pass- og førerkortregistrene, mens det stiller seg annerledes med registrene til Nav og Skatteetaten.
Hvordan ser statsråden på om politiet bør ha mulighet for å søke også i disse registrene, og hvilke lover og regler er det eventuelt behov for å endre?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Politiet har i dag direkte tilgang til passregisteret, førerkortregisteret og motorvognregisteret som ledd i sine oppgaver på henholdsvis passområdet og vegtrafikkområdet. Denne tilgangen benyttes også til andre formål, jf. blant annet de nærmere angitte vilkårene for å benytte passregisteret i passloven § 8 a. Politiet har ikke direkte tilgang til registrene til NAV og Skatteetaten, da politiet ikke er en del av arbeids- og velferdsforvaltningen eller skatteforvaltningen. At politiet ikke har direkte tilgang til disse registrene er imidlertid ikke ensbetydende med at politiet ikke kan få utlevert opplysninger fra de omtalte etatene. Det finnes hjemler for utlevering av informasjon fra NAV og Skatteetaten som skal ivareta politiets behov for informasjon fra disse organene. Etter NAV-loven § 7 fjerde ledd kan departementet bestemme at det kan gis opplysninger til offentlige organer når det er nødvendig for at organet skal kunne løse lovpålagte oppgaver. Denne adgangen til å dispensere fra taushetsplikten er delegert til Arbeids- og velferdsetaten. Det er gitt flere generelle dispensasjonsvedtak etter bestemmelsen, herunder for å kunne utlevere informasjon til politiet på nærmere angitte vilkår. Arbeids- og sosialdepartementet har hatt på høring et forslag til endring i sosialtjenesteloven § 44 for å etablere en tilsvarende adgang til å dispensere fra taushetsplikten som etter NAV-loven § 7. Forslaget til lovendring ble initiert av mitt departement på bakgrunn av informasjon om at politiet i en del tilfeller ikke fikk utlevert nødvendig informasjon, typisk kontaktinformasjon. Høringsfristen gikk ut 30. september, og forslaget er nå til behandling i Arbeids- og sosialdepartementet.
Regjeringen har nylig i Prop. 38 L (2015-2016) fremmet forslag til en ny lov om skatteforvaltning. Forslaget innebærer at forvaltningsreglene på skatte- og avgiftsområdet, herunder regler om taushetsplikt, samles i en uttømmende skatteforvaltningslov. Etter forslaget til § 3-3 er taushetsplikten ikke til hinder for at opplysninger utleveres til politiet til bruk i straffesak på nærmere angitte vilkår. Dette er en videreføring av gjeldende rett.