Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:356 (2015-2016)
Innlevert: 14.12.2015
Sendt: 14.12.2015
Besvart: 21.12.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Hvilke avbøtende tiltak vurderes for å forhindre at reindriftsaktørene på Reinøya går konkurs som følge av statsrådens beslutning om å avskjære innsigelsesadgangen fra reindriften i Troms?

Begrunnelse

Viser til reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen
I 2015 vedtok fylkesmannen å oppheve eget vedtak og konkluderte med at det ikke fantes tilfredsstillende konsekvensutredning av følgene inngrepet ville ha for reindriften og at en flyttevei blir stengt av for hele Reinøy reinbeitedistrikt. Departementet valgte å ikke ta fylkesmannens beslutning til følge.
Ifølge erstatningsrapporten til Statens Vegvesen, som er utarbeidet etter at vedtaket om utbygging og traseer allerede var valgt av utbygger, står det at 80 % av kritisk vårbeite blir berørt av utbyggingen og at utbyggingen stenger vårflytteveien om våren for hele distriktet og i konklusjonen sier utrederen at utbyggingen vil skape en situasjon for reindrifta i fremtiden som gjør at reindrifta må ha nye beiteområder. Utredningen har kun dreid seg om å måle ut en pengeerstatning for reindrifta og ikke vurdert om reindrifta kan fortsette med tap av praktisk talt all vårbeite.
Når beslutning om utbygging likevel er tatt, uten å ta hensyn til reindriften, blir spørsmålet om det er mulig å finne avbøtende tiltak som sikrer fortsatt eksistens av denne næringen.
Her har ulike alternativer vært diskutert, slik som etablering av et slakteri for å øke verdien av reinen, samt å tilby etablering av reindrift på Nordkvaløy - en øy uten fastboende med lange tradisjoner for reindrift i tidligere tider.
Jeg mener det ville være trasig dersom denne uryddige prosessen får som utilsiktet konsekvens at lange reindriftstradisjoner går tapt - uten at alle mulige alternative løsninger har vært skikkelig vurdert.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Bakgrunnen for spørsmålet er Kommunal- og moderniseringsdepartementets vedtak av 17. juni 2015 der Karlsøy kommunestyre sitt vedtak av 15. desember 2010 om reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen ble stadfestet. I forbindelse med departementets vedtak ble spørsmålet om avvisning av innsigelse fra Områdestyret for reindrift i Troms, konsekvensutredning og forholdet til reindriftsloven vurdert.
I vedtaket har departementet vurdert det slik at innsigelsen fra Områdestyret må avvises, fordi det ikke ble fremmet i forbindelse med utarbeiding av kommunedelplan for området, vedtatt i 2007. Etter departementets vurdering følger reguleringsplanen i hovedsak opp kommunedelplan for området. I følge plan- og bygningsloven § 5-5 kan en myndighet ikke fremme innsigelse mot forhold som er avklart i tidligere plan vedtatt i løpet av de ti siste år. I samband med rullering av kommunedelplanen hadde Reindriftsforvaltningen merknader og krevde konsekvensutredning, men fremmet ikke innsigelse til kommunedelplanen. Departementet mener derfor at innsigelsesretten til Områdestyret dermed er gått tapt.
Avbøtende tiltak er ikke særskilt vurdert i forbindelse med departementets behandling av saken. Reguleringsplanen kan ha konsekvenser for reindriften, men tap i reindriften må reguleres gjennom annen lovgivning, for eksempel reindriftsloven når det gjelder tap som følge av stenging av flyttlei. Departementet er kjent med at gjennomføring av reguleringsplanen allerede er i gang. Et eventuelt erstatningskrav fra reindriften er et forhold mellom vegmyndighetene og reindriften, som må bli løst etter ekspropriasjonskjønn etter vegloven eller avtale mellom partene.
Jeg viser til at klagefristen etter plan- og bygningsloven er viktig, og at det ikke er opplysninger som tilsier en ny vurdering i saken. Jeg har forståelse for den vanskelige situasjonen som noen reindriftsaktører har kommet i, men viser til at samfunnsinteressene knyttet til dette veg- og bruprosjektet har fått avgjørende vekt.