Skriftlig spørsmål fra Kåre Simensen (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:358 (2015-2016)
Innlevert: 14.12.2015
Sendt: 15.12.2015
Besvart: 18.12.2015 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Kåre Simensen (A)

Spørsmål

Kåre Simensen (A): Hva vil forsvarsministeren gjøre for å sikre at vedtaket om bygging av et nytt administrasjonsbygg og flerbrukshaller til Marinejegerkommandoen i Prop. 136 S følges opp?

Begrunnelse

Stortinget sluttet i 2013 seg til forslaget i Prop. 136 S (2012–2013) til forslaget om å etablere og bygge administrasjonsbygg og flerbrukshaller for Marinejegerkommandoen på Haakonsvern., også kalt prosjekt Jegerbukten.
Prosjektet er også omtalt i årets forslag til forsvarsbudsjett som et pågående EBA/investeringsprosjekt.
Herværende representant er videre gjort kjent med at Forsvarsbygg har hatt ute anbudsinnhenting på dette prosjektet, og at Forsvarsbygg har akseptfrist med å svare på anbudene til den 10. desember i år, og at det er i dag. Dersom dette skyves på er det en risiko for økte kostnader hvis det må utlyses et nytt anbud.
Realisering av nytt administrasjonsbygg og flerbrukshaller fremstår som en forutsetning for den vedtatte organisering av Forsvarets spesialstyrker, hvor marinejegerkommandoen har hovedlokasjon i Bergen og Forsvarets Spesialkommando på Rena.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 15. desember 2015 med spørsmål fra stortings-representant Kåre Simensen om hva som gjøres for å sikre at vedtaket om prosjekt for utvikling av Jegerbukta på Haakonsvern for Marinejegerkommandoen følges opp.
Forsvarsdepartementet (FD) har mottatt anmodning fra Forsvarsbygg (FB) om økt ramme for byggeprosjektet. Økningen kan løses innenfor vedtatt kostnadsramme ved frigivelse av usikkerhetsavsetningen. I tillegg pågår et prosjekt for innredning hvor FB har fremmet anmodning om økt omfang og økt kostnadsramme. FD har for tiden disse sakene til behandling. Vedståelsesfrist for gjeldende tilbud for byggentreprisen er nå utsatt til 4. februar 2016.