Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til ministeren ved Statsministerens kontor for samordning av EØS-saker og forholdet til EU

Dokument nr. 15:360 (2015-2016)
Innlevert: 15.12.2015
Sendt: 17.12.2015
Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren
Besvart: 07.01.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Kan statsråden i dag stadfeste at handteringa av Schengen si yttergrense i dag ikkje fungerer, og kan Noreg bli fråteken kontroll over handteringa av grensa til Russland?

Begrunnelse

Financial Times skriv 11. desember at EU-kommisjonen vil føreslå å erstatte dagens grensebyrå Frontex med ei ståande grense- og kystvakt. I følgje Financial Times skal denne kunne brukast på oppdrag frå Brussel i tilfelle der Schengen-landa sjølv ikkje klarer å handtere grensekontrollen - også i tilfelle der landa sjølv ikkje har bedt om noko ekstern innblanding i deira nasjonale grensehandtering.
I følgje Financial Times vil den nye grense- og kystvakta også kunne operere i Noreg, fordi Noreg er bunden av Schengen-avtalen.
Statsråd Helgesen lovar i følgje Aftenposten 15. desember ei «grundig nasjonal handsaming» av spørsmålet. Like fullt er statsråden sitert i same artikkel på at dette spørsmålet må handsamas raskt i EU, fordi «vi har ikke lang tid på å demonstrere at Schengen fungerer igjen».

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Den siste tids hendelser med stor tilstrømming av migranter til Europa har vist at kontrollen på deler av Schengen yttergrense ikke fungerer etter hensikten. Det er helt nødvendig å gjenopprette kontroll på yttergrensen for å sikre registrering av migranter.
Den 15. desember la Kommisjonen fram et forslag til forordning om et europeisk grense- og kystvakt byrå, som er en videreutvikling av Frontex. Det er for tidlig å si noe om det endelige innholdet i forordningen, da forslaget nettopp er framlagt og skal forhandles i Rådet og Parlamentet. Forordningen er Schengenrelevant og Norge vil være med på forhandlingene om forordningsforslaget i Rådet.
Jeg vil imidlertid bemerke at Kommisjonens forslag slår fast at det er medlemsstatene som har ansvaret for yttergrensekontrollen. Det er bare i helt ekstraordinære tilfeller, hvor en stat ikke er i stand til å sikre yttergrensen, at den foreslåtte europeiske grensevakten skal kunne fastsette tiltak på yttergrensen uten at den angjeldende stat har bedt om dette i følge kommisjonen. Etter forslaget fra Kommisjonen må et slikt vedtak fattes av Kommisjonen etter konsultasjoner med medlemsstatene.
Det norske utgangspunktet er at nasjonalstaten skal ha ansvar for egen yttergrense. Samtidig må vi ha virkemidler som sikrer reelle muligheter for bistand i tilfeller der et Schengenland ikke klarer å oppfylle de forpliktelsene landet har overfor samarbeidet og avtalepartene.
Hvis jeg forstår spørreren rett frykter hun at Norge skal miste kontrollen over vår egen yttergrense mot Schengen, som er flere enn grensen mot Russland. Jeg legger til grunn at Norge vil være i stand til å oppfylle sine forpliktelser overfor Schengensamarbeidet også i årene som kommer.