Skriftlig spørsmål fra Marianne Aasen (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:370 (2015-2016)
Innlevert: 17.12.2015
Sendt: 18.12.2015
Besvart: 06.01.2016 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Marianne Aasen (A)

Spørsmål

Marianne Aasen (A): Mener forsvarsministeren hun kan garantere at det vil være nok tilgjengelig personell med utdanning innen IKT ved en eventuell flytting av Cyberforsvaret til Jørstadmoen?

Begrunnelse

Det er mangel på IKT-personell i Norge i dag og dette vil sannsynligvis øke i tiden som kommer.
En rapport fra Damvad og Samfunnsøkonomisk analyse har undersøkt behovet for IKT-kompetanse mot 2030 for Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Den viser at det ikke er nok folk med avansert IKT-kompetanse sammenlignet med det behovet samfunnet har. Dette gapet vil øke i årene som kommer, med mindre det utdannes langt flere. Regjeringen har ikke varslet en slik opptrapping av studieplasser.
Behovet for avansert IKT-kompetanse vil øke både i privat og offentlig sektor framover. I offentlig sektor er det særlig innenfor sikkerhet, helse og utdanning at behovet vil øke.
Velfungerende og trygge IKT-systemer utgjør kjernen av infrastrukturen i Forsvaret. Høy kvalitet på IKT-kompetansen er derfor viktig for Forsvarets evne til å fungere og være operativt. Konkurransen om arbeidskraft med avansert IKT-kompetanse kommer til å være hard. Dessuten er det en form for kompetanse Forsvaret i mindre grad kan utdanne selv, i motsetning til mye annet personell.
Forsvarssjefens fagmilitære råd har anbefalt flytting av avdelingen CTO ved Cyberforsvaret(CYFOR) til Jørstadmoen uten at en faglig analyse er lagt på bordet.
Tilgangen på denne type kompetanse er langt mindre i Lillehammer-regionen sammenlignet med Oslofjord-området.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Som Stortinget tidligere er informert om, bl.a. i Prop. 1 S (2015-2016), tar regjeringen sikte på å legge frem en ny langtidsplan for Stortinget våren 2016. Regjeringen vil i denne fremme forslag om en helhetlig plan for forsvarssektorens utvikling, som presenterer langsiktige forsvarspolitiske mål, oppgaver og ambisjonsnivå for forsvarssektoren, samt angir fremtidig innretning av Forsvaret med tilhørende økonomiske og strukturelle rammer. Kombinasjonen av endringer i omverdenen, utfordringer knyttet til Forsvarets operative evne, vår evne til å utnytte ny teknologi og stramme økonomiske rammer, gir oss et krevende utgangspunkt. Det er derfor nødvendig med en bred gjennomgang av forsvarssektoren for å se på behovet for potensielt omfattende endringer.
I tillegg til det fagmilitære rådet, som representanten Aasen viser til i spørsmålet, har Forsvarsdepartementet også fått en rekke andre viktige innspill, herunder anbefalinger fra Ekspertgruppen for Forsvaret av Norge, McKinsey & Inc. sin rapport med foreslåtte tiltak for å effektivisere virksomheten og redusere kostnader, NSMs sikkerhetsfaglige råd og rapport fra Vernepliktsutvalget. Alle disse rådene og innspillene er offentliggjort, og vil inngå inn i grunnlaget for arbeidet med den nye langtidsplanen.
Jeg er opptatt av at Stortinget skal ha et godt grunnlag for de avveininger som er nødvendige å gjøre knyttet til den videre utviklingen av Forsvaret. For å kvalitetssikre grunnlaget for den kommende langtidsplanen går Forsvarsdepartementet nå grundig gjennom forutsetningene og grunnlaget for de ulike innspillene. Det vil også bli lagt til helhetlige sikkerhetspolitiske, samfunnsmessige og økonomiske avveininger. Dette gjelder også for forhold knyttet til ivaretakelse av relevant og kritisk kompetanse, herunder IKT-kompetanse. Resultatet av denne gjennomgangen vil, sammen med flere ulike pågående vurderinger i regi av Forsvarsdepartementet, utgjøre grunnlaget for de tiltakene regjeringen vil fremme i den kommende langtidsplanen. I tillegg vil det med bistand fra ekstern konsulentstøtte bli gjennomført distriktspolitiske konsekvensvurderinger. Grunnlaget for regjeringens forslag vil være tilgjengelig for Stortinget under behandlingen av langtidsplanen.
Med henvisning til det stadiet departementet nå er i i arbeidet med langtidsplanen, er det nå ikke mulig å være mer konkret om regjeringens syn på den fremtidige innretningen av Forsvaret, herunder lokalisering av Cyberforsvarets avdelinger.