Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:375 (2015-2016)
Innlevert: 18.12.2015
Sendt: 18.12.2015
Besvart: 14.01.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): Hva kan statsråden gjøre for å sikre at Nav får en standardprosedyre for korrekt håndtering av feriepengeutbetalinger når personer som planlegger å kombinere stønad og arbeid, bes om å oppgi forventet inntekt?

Begrunnelse

Undertegnede har mottatt en henvendelse fra en person som gikk over på 100 pst AFP 1. juli 2014 og oppga 8000 kr. pr. mnd. i forventet inntekt framover. Nav anslo inntekten første halvår 2014 uten å regne med feriepengeutbetalingen pr. juni samme år. Da ligningstallene for 2014 kom, ble feriepengene feilaktig tillagt inntekten for 2. halvår 2014. Vedkommende mottok dermed et refusjonskrav fra Nav på et høyt beløp, som vedkommende selv måtte dokumentere at skyldtes en feil, og så påklage. Ved kontakt med andre fra samme tidligere arbeidsplass, viste det seg at flere hadde opplevd det samme. Mange fant dette ubehagelig. De følte seg mistenkeliggjort, og de måtte bruke mye tid på en klageprosess som burde vært unødvendig. Jeg viser i den forbindelse til folketrygdlovens § 21 og forvaltningslovens § 11 om Navs veiledningsplikt overfor brukerne. Det krever at Nav selv kjenner det regelverket som gjelder, og hva som skal være med i en søknad.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Jeg legger til grunn at spørsmålet fra representanten Christoffersen sikter til beregning av løpende avtalefestet pensjon (AFP) og AFP-etteroppgjør etter lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse av 25. juni 2010 nr. 28. Jeg kjenner ikke tilfellet det refereres til og kan derfor ikke ta stilling til denne spesielle saken, men besvarer spørsmålet på generelt grunnlag.
Ansvaret for å utvikle god standardprosedyre for korrekt håndtering av feriepengeutbetalinger ligger hos Arbeids- og velferdsdirektoratet. Direktoratet har opplyst meg om at de mener at deres praksis for håndtering av feriepenger ved beregning og etteroppgjør av AFP og den informasjon etaten gir, er i henhold til gjeldende regelverk. Direktoratet vil likevel vurdere om informasjonen i innvilgelsesvedtak og endringsvedtak til pensjonistene bør forbedres. Arbeids- og velferdsdirektoratet vil også ta kontakt med Statens pensjonskasse for å undersøke om informasjonen i søknadsskjemaet deres kan forbedres.
Avkorting av AFP mot arbeidsinntekt beregnes i to omganger:

•Ved utbetaling av AFP gjøres en foreløpig beregning som er basert på hva pensjonisten selv oppgir som forventet framtidig inntekt.
•Når ligningen for det enkelte året foreligger, foretas det et etteroppgjør, jf. forskrift § 6 av 30. november 2010 nr. 1493 om kombinasjon av avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse og arbeidsinntekt.

I etteroppgjøret sammenligner Arbeids- og velferdsetaten pensjonistens inntekt som er rapportert til skatteetaten, med det pensjonisten har oppgitt som forventet inntekt. Dersom avviket mellom disse er på mer enn 15 000 kroner, må Arbeids- og velferdsetaten vurdere om noe av den utbetalte pensjonen skal tilbakekreves, eller eventuelt etterbetales.
Feriepenger regnes som arbeidsinntekt. Skatteetatens inntektsopplysninger inneholder ikke informasjon om feriepengene er opptjent før eller etter uttak av AFP. Arbeids- og velferdsetaten skriver brev til pensjonistene og gir dem mulighet til å godtgjøre om deler av inntekten er opptjent før uttak av AFP og derfor ikke skal føre til avkortning av pensjonen.
Jeg er opptatt av at brukerne skal ha gode møter med Arbeids- og velferdsetaten, og ønsker at brukerne mottar informasjon og veiledning om rettigheter, søknader og saksbehandlingstid fra Arbeids- og velferdsetaten, som er riktig, har et klart språk og er tilpasset brukernes forutsetninger og behov.