Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:382 (2015-2016)
Innlevert: 18.12.2015
Sendt: 21.12.2015
Besvart: 04.01.2016 av fiskeriminister Per Sandberg

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Vil statsråden jobbe videre med forslag om strukturering av fiskeflåten under 11 meter eller vil han følge Senterpartiet og FrPs landsmøtevedtak i saken?

Per Sandberg (FrP)

Svar

Per Sandberg: Strukturkvoteordninger har over lengre tid vist seg å være det mest effektive virkemiddelet for å tilpasse fangstkapasiteten til ressursgrunnlaget. Fartøygruppen med hjemmelslengde under 11 meter (13 meter for kystmakrell) er i dag den eneste gruppen som ikke har tilgang til strukturkvoteordning.
I regjeringserklæringen står det at "regjeringen vil åpne for strukturering i lukket fartøygruppe under 11 meter….".
Spørsmålet om strukturkvoteordning i for den minste kystflåten bør innføres var på høring i 2014. Da ble saken lagt på is, bl.a. fordi Norges Fiskarlag snudde, og i høringen gikk mot forslaget på det daværende tidspunktet. I landsmøtevedtak i 2015 uttalte imidlertid Fiskarlaget "at det fortsatt er ulike syn i medlemsmassen/medlemslagene på spørsmålet om den minste kystflåten skal innlemmes i strukturkvoteordningen. Under forutsetning av at det foretas endringer i fylkesbindingene,[…], og ut fra at et flertall av medlemslagene støtter en strukturkvoteordning for den minste flåten under en slik betingelse, finner Landsmøtet å anbefale at strukturkvoteordningen også må omfatte den minste flåten".
Nå har departementet på høring et forslag blant annet om oppheving av fylkesbindingene. Høringsfrist er 4. februar. Jeg ønsker å avvente tilbakemeldingene på denne høringen før jeg eventuelt sender saken om strukturkvoteordning for den minstekystflåten på høring på nytt. Det mener jeg er mest ryddig.