Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:384 (2015-2016)
Innlevert: 18.12.2015
Sendt: 21.12.2015
Besvart: 23.12.2015 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): To tsjetsjenere som fikk avslag på asyl i Norge er blitt torturert og drept i Tsjetsjenia, som er en del av Russland. Norske myndigheter må sikre løpende ettergåelse av at retur ikke medfører fare for å bli torturert og drept.
Vil det faktum at dette skjedde i Russland, et land Norge nå returnerer asylsøkere til uten realitetsbehandling, på noen måte innvirke på regjeringens instruksjon til UDI og UNE på vurderingen av trygge land og risiko ved retur?

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Justis- og beredskapsdepartementets instruks av 25.11.15 (GI-14/2015) omhandler håndteringen av asylsøknader fra tredjelandsborgere som har hatt opphold i Russland. Instruksen gir ikke retningslinjer for vurderingen av søknader fra russiske statsborgere. Asylsøkere fra Tsjetsjenia anses som russiske borgere når de søkere asyl i Norge, og søknadene blir realitetsbehandlet. De to søkerne som representanten viser til fikk begge sine søknader avgjort etter en individuell og grundig vurdering av beskyttelsesbehov. UNE kom til at de to ikke fylte vilkårene for asyl i Norge.
Siden sakene omhandler russiske borgere som har fått sine søknader realitetsbehandlet i Norge, har sakene liten betydning for innholdet i instruksen av 25.11.15.
Vedrørende spørsmålet om etterfølgende kontroll vil jeg bemerke at beskyttelsesbehov og eventuelle humanitære grunner for opphold vurderes ved selve behandlingen av asylsøknader. Når det fattes et vedtak om avslag, innebærer dette at retursituasjonen er vurdert. Norske utlendingsmyndigheter har alltid basert seg på at beskyttelsesvurderingen og rettssikkerheten i hver enkelt sak skal være så god at det ikke skal være nødvendig med etterfølgende overvåking av om en returnert blir utsatt for forfølgelse. Dette er heller ikke noe internasjonale forpliktelser pålegger oss.