Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:386 (2015-2016)
Innlevert: 18.12.2015
Sendt: 21.12.2015
Besvart: 06.01.2016 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Heidi Greni (Sp)

Spørsmål

Heidi Greni (Sp): Hvor mye vil inntektene til hver enkelt kommune i Norge endres sammenlignet med saldert budsjett for 2016 dersom forslag til nytt inntektssystem for kommunene, slik det fremkommer i høringsnotat fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 17. desember 2015, vedtas?

Begrunnelse

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte 17. desember 2015 ut forslag til nytt inntektssystem for kommunene på høring. Basistilskuddet på drøyt 13 millioner kroner, som i dag gis til alle kommuner uavhengig av størrelse, foreslås endret til et nytt strukturkriterium i det nye inntektssystemet. Regjeringens forslag vil kunne få store konsekvenser for mange kommuner. I følge Kommunal rapport 17. desember 2015 vil 320 kommuner kunne tape på nytt basiskriterium.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Regjeringen vil legge til rette for sterke lokalsamfunn i hele landet. I høringsbrevet om nytt inntektssystem foreslås det endringer som sikrer gode velferdstjenester i kommunene, samtidig som man fjerner hindringer for kommunesammenslåing og gjør inntektssystemet mer rettferdig. Smådriftsulemper på tjenestenivå, for eksempel for hjemmetjenester og skole, vil fortsatt bli behandlet som en ufrivillig kostnad, og vil bli kompensert fullt ut gjennom bosettingskriteriene i kostnadsnøkkelen som i dag.
Smådriftsulemper på kommunenivå er derimot av en annen karakter, og er ikke fullt ut ufrivillige for alle kommuner. Basistilskuddet, som i hovedsak skal dekke smådriftsulemper til administrasjon, tildeles i dag med et likt beløp per kommune, uavhengig av antall innbyggere. Ifølge departementets forslag vil kommuner med lange reiseavstander fortsatt få full kompensasjon for smådriftsulempene på kommunenivå, mens kommuner med kortere reiseavstander vil få lavere kompensasjon for smådriftsulemper på kommunenivå om en graderer basiskriteriet.
Modellen med gradert basiskriterium er ikke endelig utformet enda, det er derfor ikke mulig å beregne hvordan den vil slå ut for den enkelte kommune. Det er imidlertid oppgitt hvilken verdi hver enkelt kommune har på strukturkriteriet, og det er angitt noen eksempler på terskelverdier som kan settes for å motta fult basistilskudd.
Departementet ber i høringsrunden om innspill og kommentarer til innretningen på denne modellen, og den prinsipielle vurderingen av om alle smådriftsulemper i kommunal tjenesteproduksjon bør kompenseres fullt ut gjennom utgiftsutjevningen i inntektssystemet. Først når alle innspill fra høringsrunden er vurdert, vil departementet utforme endelige forslag til nytt inntektssystem. Forslag til nytt inntektssystem vil bli presentert for Stortinget i kommuneproposisjonen for 2017.