Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til statsministeren

Dokument nr. 15:388 (2015-2016)
Innlevert: 18.12.2015
Sendt: 21.12.2015
Besvart: 06.01.2016 av statsminister Erna Solberg

Kirsti Bergstø (SV)

Spørsmål

Kirsti Bergstø (SV): I NRK-programmet Dagsnytt Atten onsdag 16. desember snakket statsministeren om de viktigste oppgavene statsråd Solveig Horne vil ha framover. Likestilling ble ikke nevnt.
Betyr det at likestilling ikke er en av regjeringens oppgaver framover?

Begrunnelse

Statsminister Erna Solberg sa i Dagsnytt 18 om Hornes oppgaver at:

«Hun har familiepolitikken, barnevernet, forbrukerpolitikken og (får) kanskje tid til å jobbe enda mer med det (…). Fortsatt er enslige mindreårige under 15 år et ansvar for barne- og familieministeren.»

Formelt sett er Solveig Horne barne- og likestillingsminister. Statsråden og regjeringen har fått kritikk fra flere kanter for ikke å prioritere likestillingspolitikken høyt nok i sitt arbeid. Derfor er det oppsiktsvekkende at statsministeren heller ikke nevner likestilling når hun skal presentere Hornes hovedoppgaver framover.
Dersom statsministeren ikke lenger mener at likestilling er en hovedoppgave for statsråden i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, er det et betydelig linjeskift i den norske likestillingspolitikken.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Likestilling og ikke-diskriminering er en fundamental verdi som det norske velferdssamfunnet er bygget på. Jeg kan forsikre representanten Kirsti Bergstø om at denne regjeringen fører en aktiv likestillingspolitikk både nasjonalt og internasjonalt. I en utspørring i radio blir ikke alltid alle momenter eksakte. Jeg regner med at tidligere statssekretær Kirsti Bergstø også har erfart det.
Arbeidet med likestilling og ikke-diskriminering er en viktig oppgave for hele regjeringen generelt og for barne- og likestillingsministeren spesielt. Regjeringen ved statsråd Solveig Horne fremmet i fjor høst (09.10.2015) sin egen likestillingsmelding, Meld. St. 7 (2015-2016) Likestilling i praksis – Like muligheter for kvinner og menn.
I denne meldingen for likestilling mellom kvinner og menn varsler vi strategier og retning over tid. Regjeringen har valgt å rette innsatsen mot fem områder: vold og overgrep, oppvekst og utdanning, arbeidsliv, helse, næringsliv og entreprenørskap. Stortingsmeldingen inneholder flere tiltak på innsatsområdene. Noen er allerede satt i gang og andre vil settes i verk i årene som kommer. Dette er et langsiktig og målrettet arbeid. For 2016 foreslo regjeringen å styrke likestillingen gjennom flere konkrete tiltak med til sammen 10 millioner kroner.
Vi vil støtte opp under gode initiativ, prosjekter og forbilder som bidrar til likestilling.
Kvinner og menn har i dag like rettigheter, men vi må sørge for at de også har like muligheter. Likestilling angår oss alle og er et felles samfunnsansvar. Likestilling skapes ikke av det offentlige alene, men rundt om på arbeidsplassene, der folk bor og i samarbeid med frivillig sektor. Likestilling og ikke-diskriminering skapes ikke bare gjennom politisk arbeid, men må sikres og tydeliggjøres juridisk. Regjeringen vil ha et sterkt, enhetlig, brukervennlig og tydelig lovverk som sikrer effektiv beskyttelse mot diskriminering. Vi foreslår derfor å samle likestillings- og diskrimineringslovene i én, felles lov. Forslag om en felles likestillings- og diskrimineringslov ble sendt på høring 20. oktober 2015.
I lovforslaget foreslår vi blant annet å tydeliggjøre det strenge vernet mot graviditetsdiskriminering. Videre foreslår vi å tydeliggjøre at diskriminering på grunn av omsorgsoppgaver og sammensatt diskriminering er forbudt. Vi foreslår også en utvidet adgang til positiv særbehandling av menn. I tillegg foreslår vi å tydeliggjøre det strenge vernet mot diskriminering i arbeidslivet. Det holder imidlertid ikke bare å ha et godt lovverk. Vi må også ha et solid håndhevingsapparat. Derfor har vi parallelt med lovarbeidet satt i gang en utredning av organiseringen av håndhevingsapparatet på diskrimineringsområdet, med sikte på å skille pådriver- og lovhåndheveroppgavene. Det nordiske samarbeidet er viktig for Norge, også på likestillingsfeltet. I 2015 vedtok de nordiske likestillingsministrene i regi av Nordisk Ministerråd et nytt, fireårig samarbeidsprogram for perioden 2015 2018, Tillsammans för jämställdhet – ett stärkare Norden. Programmet har 1) det offentlige rommet og 2) velferd og som hovedsatsingsområder i denne fireårsperioden. Som gjennomgående tema vil bærekraftig utvikling og menn og gutters deltakelse i likestillingsarbeidet stå sentralt. Barne- og likestillingsministeren er sterkt engasjert i det internasjonale arbeidet for kvinner og menns like rettigheter. På vegne av regjeringen deltok barne- og likestillingsministeren i februar 2015 på et internasjonalt høynivåmøte om kvinner, makt og ledelse i Santiago, Chile. Møtet var arrangert av UN Women og Chiles regjering. Formålet var å sette søkelyset på kvinners deltakelse og innflytelse på sentrale beslutningsarenaer. Norge skal levere sin 9. rapport om gjennomføringen av FNs kvinnediskrimineringskonvensjon (CEDAW)1. februar 2016. Regjeringen har også satt av 200 000 kr til sivilt samfunn for å lage en skyggerapport til myndighetenes offisielle rapport. Statsråd Horne vil delta under FNs kvinnekommisjon (The Commission on the Status of Women – CSW), som avholdes i New York for 60. gang i perioden 14.-24. mars 2016. Norges delegasjon vil også i år bli ledet av likestillingsministeren. Jeg vil også peke på regjeringens engasjement for kvinners rettigheter i hele bredden
av utenriks- og bistandspolitikken. Utenriksdepartementet vil bl.a. fortsette å arbeide for kvinners økonomiske og politiske deltakelse og mot vold mot jenter og kvinner. Utenriksdepartementet vil fortsette innsatsen for bedre kvinne- og barnehelse, samt gjennomføre resolusjonene om kvinner, fred og sikkerhet. Sist, men ikke minst, vil jeg understreke Norges betydelige innsats for jenter og kvinners utdanning i bistands- og utenrikspolitikken.