Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:391 (2015-2016)
Innlevert: 22.12.2015
Sendt: 22.12.2015
Besvart: 07.01.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): Stortinget har fattet vedtak om at regjeringen skal legge fram en helhetlig vurdering av taxfree-ordningen i inneværende stortingsperiode. Inntekter fra taxfree-salg på flyplasser bidrar i dag til avgjørende finansiering av flyplassene i landet.
Hva er status i arbeidet med å foreta en slik vurdering, og hvordan vil helse- og omsorgsministeren ivareta de luftfarts- og transpolitiske hensynene i dette arbeidet?

Begrunnelse

Ved behandlingen av Dokument 8:83 (2013-2014) fattet Stortinget følgende vedtak:

«Stortinget ber regjeringen legge fram en helhetlig utredning av taxfree-ordningen i inneværende stortingsperiode, inkludert en gjennomgang av de sosialpolitiske perspektivene.»

I dag er Avinor selvfinansierende og får ingen faste tilskudd fra staten. Selskapet har primært to inntektskilder: avgifter fra flyselskapene og kommersiell virksomhet på flyplassene. Den omsetningsbaserte husleien som kommer fra Travel Retail Norway (TRN), som driver taxfree-butikkene på flere flyplasser, er på om lag 2,5 mrd. kroner årlig. Dette utgjør en svært viktig del av finansieringen av flyplassene i Norge.
Avinor driver 46 flyplasser i Norge. Av disse er det kun sju som går med overskudd. Det betyr at de 39 andre flyplassene er avhengig av overskuddet ved de sju for å opprettholde drift. Driften av de private flyplassene Torp og Rygge er også avhengig av taxfree-salget.
I Dokument 8:83 (2013-2014) sier forslagstillerne at kortbanenettet kan komme under kraftig press de kommende årene. Det vises til at Avinor har fått i oppdrag å gå gjennom flyplasstrukturen frem til rullering av Nasjonal transportplan, og at Avinors inntekter fra taxfree-salg er omtrent like store som trafikkinntektene. Finansieringen av flyplassene er altså et vesentlig element i taxfree-ordningen.
De som i representantforslaget ønsker at Vinmonopolet skal overta taxfreesalget sier (Dokument 8:83 S (2013-2014)) følgende:

«En forutsetning for en overtaking av taxfree-ordningen må derfor være at Vinmonopolet forholder seg til Avinor på samme vilkår som dagens leietaker for å drive taxfreesutsalg.»

Med dette antas det at det ligger en erkjennelse av at taxfree-ordningen må fortsette, selv om andre aktører skulle overta salget når kontraktsperioden for TRN går ut i 2022. Dette må da også bety at Vinmonopolet må levere et tilbud og konkurrere med andre som leverer tilbud for ny anbudsperiode for at inntektsgrunnlaget til Avinor ikke skal bli svekket.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Vedtak nr. 71 (2014–2015), 2. desember 2014: «Stortinget ber regjeringen legge fram en helhetlig utredning om taxfree-ordningen i inneværende stortingsperiode, inkludert en gjennomgang av de sosialpolitiske perspektivene.» ble truffet ved behandling av Dokument 8:83 S (2013–2014), jf. Innst. 63 S (2014–2015).
Dette er en prioritert oppgave som vil bli fulgt opp i inneværende stortingsperiode som forutsatt. Jeg kan stadfeste at også de samferdselspolitiske sidene vil bli fulgt opp i utredningen. Jeg vil komme nærmere tilbake til detaljene og hvordan Stortingets vedtak skal følges opp.