Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:392 (2015-2016)
Innlevert: 22.12.2015
Sendt: 22.12.2015
Besvart: 13.01.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Kan statsråden gi en samlet oversikt over alle avgjorte KVU/KS1-prosesser og kostnadene på valgte løsninger?

Begrunnelse

Det bes om en samlet oversikt som viser fordeling av kostnader fordelt på veg, bane og andre transportformer for hver enkelt KVU. Dersom deler av prosjekter i KVU er finansiert eller ligger inne i gjeldene NTP er det også ønskelig med informasjon om det.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Ordningen med KVU/KS1 ble innført som et nytt element i planprosessen i 2005. Fra 2006 har ulike regjeringer behandlet om lag 40 KVU/KS1 for veg, jernbane og byområder. Statens vegvesen og Jernbaneverket har gjort en gjennomgang av disse og investeringskostnadene for valgte løsninger.
De kostnader som er beregnet på KVU-nivå har normalt et usikkerhetsnivå på minst +/- 40 %. For mange av prosjektene der det er besluttet konsept for videre planlegging pågår det nå konkret planlegging etter plan- og bygningsloven. Erfaringsmessig øker ofte kostnadene i forhold til de grove overslagene som er gjort i KVU-ene. Særlig i de eldre KVU-ene kan usikkerhetsnivået være vesentlig større enn 40 prosent.
Å presentere kostnader og fordele disse på riksveg, jernbane og annet er spesielt krevende for KVU-er som gjelder transportsystemer i byområder, og som omfatter både satsing på kollektivtransport på bane og på veg, gående og syklende og andre tiltak. For flere av byene arbeides det videre med bypakker og bompengefinansiering. Samferdselsdepartementet har gjennom KVU-behandlingene ikke i detalj besluttet hvilke tiltak som skal realiseres da det er opp til lokale myndigheter å initiere bypakker og bompengeopplegg.
For de om lag 40 KVU-ene denne oversikten omfatter er de samlede investeringskostnadene beregnet til om lag 420 mrd. kr fordelt med om lag 250 mrd. kr på riksveg, om lag 130 mrd. kr på jernbane og 40 mrd. kr på andre tiltak regnet i prisnivå 2015. Det er stor usikkerhet i disse tallene.
Tabeller som viser gjennomgangen vedlegges. I tabellen vises også KVUer som etatene har arbeidet med, men som det ennå ikke er gjennomført KS1 og/eller fattet vedtak om. For disse presenteres ikke noen kostnader.
For mange av de eldste KVU-ene inngår deler av valgte løsninger i NTP 2014-2023. Med hensyn til den korte fristen på grunn av jul- og nyttårshelgen har det ikke vært mulig å gjøre en detaljert redegjørelse for dette. For KVU-er i byer er det dessuten vanskelig å si hva som er finansiert eller inngår i gjeldende NTP. Oversikten i vedlegget viser således kun prisomregning til 2015-kr av kostnadstallene for valgt konsept i KVUene.
I tillegg til KVUene på veg, bane og byområder har Kystverket gjennomført en KVU for Stad skipstunnel. Kystverket leverte i 2011 en KVU med to ulike alternativer for Stad skipstunnel, liten og stor tunnel, hvor det store alternativet er dimensjonert for skip på størrelse med Hurtigruta. KS1 ble ferdigstilt i 2012. I NTP 2014-2023 er det satt av 1 mrd. kr til det store alternativet for Stad skipstunnel i siste del av planperioden.

Vedlegg til svar:

Lenke til vedlegget i pdf-format