Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:396 (2015-2016)
Innlevert: 04.01.2016
Sendt: 04.01.2016
Besvart: 08.01.2016 av finansminister Siv Jensen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Skattedirektoratet har ved rettsavdelingen bestemt at tidligere praksis med at internatdelen av private skoler ikke lenger har rett til mva-kompensasjon. Dette er en endret praksis som får store økonomiske konsekvenser for private skoler med internatdrift. Den konkrete saken som har utløst denne endrede praksisen er en sak fra Skatt Vest vedrørende internatutbygging ved Kongshaug musikkgymnas.
Vil finansministeren engasjere seg politisk i saken slik at tidligere praksis med rett til mva-kompensasjon opprettholdes?

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Skattedirektoratet har opplyst at den konkrete saken som representanten Syversen viser til i spørsmålet er under behandling i Skatteetaten. Finansdepartementet kan ikke gå inn i konkrete enkeltsaker som er til behandling i Skatteetaten. Etter loven er det Skatteetaten som behandler denne type saker. Skattekontorets vedtak vil kunne påklages til Skattedirektoratet eller bringes inn for domstolene.
På generelt grunnlag vil jeg imidlertid knytte noen kommentarer til den generelle merverdiavgiftskompensasjonsordningen for kommunesektoren og den problemstillingen som synes å være det aktuelle temaet.
Formålet med den generelle kompensasjonsordningen er å unngå at merverdiavgiften påvirker kommunenes valg mellom å produsere avgiftspliktige tjenester selv (uten avgift) eller å kjøpe tjenestene fra private aktører (med avgift). Ordningen er finansiert av kommunene ved at de statlige overføringene ble redusert tilsvarende omfanget av ordningen da den ble innført. Ordningen er dermed ingen støtteordning.
For å motvirke nye konkurransevridninger som den generelle kompensasjonsordningen kan gi opphav til, er også enkelte private aktører omfattet av ordningen. Etter kompensasjonsloven gjelder dette private virksomheter som tilbyr lovpålagte tjenester på helse-, sosial- og undervisningsområdet. Dette er det sentrale temaet i saken som representanten Syversen viser til, ifølge Skattedirektoratet. Direktoratet har videre opplyst at det i fellesskriv 25. november 2015 er lagt til grunn at siden elever på privatskoler ikke har rettskrav på internatdelen, vil denne delen av virksomhetens drift heller ikke kunne være omfattet av kompensasjonsordningen.
I spørsmålet fra representanten Syversen legges det til grunn at Skattedirektoratets fellesskriv innebærer en endret praksis. Som finansminister forutsetter jeg at Skattedirektoratet legger til grunn gjeldende rett. Jeg forutsetter også at det gjennom Skatteetatens behandling av enkeltsaker tilstrebes riktig avgiftsbehandling, godt skjønn og likebehandling av de avgiftspliktige.
Før skattekontoret eventuelt fatter vedtak i en sak, vil det for øvrig være anledning for parten til å fremføre sitt syn på saken. Dette gjelder også på fortolkingen av regelverket og forvaltningspraksis på området.
Jeg finner dermed at det ikke er noe grunnlag for meg å gå ytterligere inn i problemstillingen.