Skriftlig spørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:399 (2015-2016)
Innlevert: 06.01.2016
Sendt: 06.01.2016
Besvart: 13.01.2016 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Åsmund Aukrust (A)

Spørsmål

Åsmund Aukrust (A): Kan statsråden redegjøre for hvordan kravene fra miljødirektoratet til konkursboet etter Sydvaranger Gruve om opprydding og forsvarlig handtering av forurenset og farlig avfall jfr. forurensingsloven blir fulgt opp?

Begrunnelse

Miljødirektoratet har etter konkursen av Sydvaranger Gruve inspisert området som det har vært drevet gruvedrift i og fremmet en rekke krav til forsvarlig opprydding. Dette er bl.a. fjæring av kjemikalier, spillolje og farlig avfall. Direktoratet har gjennomført en kartlegging, og fremmet krav til utbedring og opprydning av de forurensede områdene og områder der det er mellomlagret oljeforurensede masser. Miljødirektoratet avdekket på sin inspeksjon også at en del farlig avfall er lagret utendørs på en måte som ikke tilfredsstiller kravene i forurensingsloven.
Gjennom et oppslag i Dagens Næringsliv den 5. januar 2016 uttaler bobestyreren for konkursboet etter Sydvaranger Gruve, at samfunnsmessige interesser kommer bak kreditorenes krav i boet og setter til side krav fra miljømyndighetene om forsvarlig opprydning etter konkursen.
Det er i § 20 i forurensingsloven vedr. nedleggelse eller driftsstans av et anlegg satt tydelige krav til eier anlegget, hvor det bl.a. sitat:

"Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser, skal eieren eller brukeren gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke forurensninger.
Hvis anlegget eller virksomheten kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen, skal det i rimelig tid på forhånd gis melding til forurensningsmyndigheten.
Forurensningsmyndigheten kan fastsette nærmere hvilke tiltak som er nødvendig for å motvirke forurensning. Den kan pålegge eieren eller brukeren å stille garanti for dekning av fremtidige utgifter og mulig erstatningsansvar."

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Miljødirektoratet har informert om at Sydvaranger Gruve AS har stilt finansiell sikkerhet for sjødeponiet i Bøkfjorden til fordel for Miljødirektoratet, i tråd med krav i tillatelse etter forurensningsloven. Disse midlene vil bli brukt til å drifte overvåkning av sjødeponiet i Bøkfjorden i årene etter nedleggelse, dersom det ikke blir fortsatt drift i gruven.
Videre har Miljødirektoratet fremmet krav i konkursboet til Sydvaranger Gruve AS for kostnader til gjennomføring av andre forpliktelser i forbindelse med nedlegging av virksomheten. Kostnadene er anslått til ca. 3 millioner kroner. Summen er anslått på bakgrunn av de funn som ble gjort under Miljødirektoratets tilsyn på lokaliteten etter konkursen og kravene i virksomhetens tillatelse etter forurensningsloven som gjelder ved nedleggelse.
Miljødirektoratet vil senere i prosessen få oversikt over hva som har blitt ryddet opp og hva som eventuelt gjenstår. Miljødirektoratet vil da vurdere om det eventuelt er grunnlag for oppfølging overfor andre mulige ansvarlige.