Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:409 (2015-2016)
Innlevert: 08.01.2016
Sendt: 11.01.2016
Besvart: 18.01.2016 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Eirik Sivertsen (A)

Spørsmål

Eirik Sivertsen (A): Vil forsvaret legge til rette for videre utvikling av sivil lufttrafikk i Bodø ved at ansvaret for driften av Bodø hovedflystasjon overføres til Avinor AS innen 1. august 2016, og hvordan vil Forsvaret imøtekomme de behov for avklaringer Avinor har?

Begrunnelse

Nedleggelsen av Bodø som kampflybase innebærer negative konsekvenser for Bodø kommune. Det er derfor naturlig at regjeringen i samråd med lokale myndigheter bidrar til en smidig måte å avvikle flystasjonen på, når den tid kommer.
Bodø hovedflystasjon er en av landets mest trafikkerte flyplasser. I dag eier og driver Forsvaret flyplassen, og Avinor betaler for sin bruk. Det må utvikles gode og praktiske fremtidsrettede løsninger for overføring av flyplassen fra Forsvaret til sivile luftfartsmyndigheter når Bodø hovedflystasjon skal nedlegges.
Statsråden har gjentatte ganger forsikret om at det er et godt samarbeid mellom forsvaret og Avinor i saken.
Avinor skriver i brev av 04.12.2015 til samferdselsdepartementet at «Til tross for at det gjenstår kun snaut 8 måneder til forutsatt overtagelsestidspunkt, foreligger det ennå ikke avklaring på disse sentrale premisser slik at styret er i stand til å konkludere i forhold til om vilkårene for overtagelse er tilstede.»
I samme brev hevder Avinor at Forsvaret ikke imøtekommer oppdraget om en forsvarlig overføring av driften ved Bodø lufthavn fra Forsvaret til Avinor.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 7. januar 2016 med spørsmål fra stortingsrepresentant Eirik Sivertsen om tilrettelegging for utvikling av sivil lufttrafikk i Bodø.
Ved behandlingen av Innst. 388 S (2011–2012), jf. Prop.73 s (2011–2012) Et forsvar for vår tid, vedtok Stortinget blant annet at det opprettes én hovedbase for kampfly på Ørland, og at Bodø hovedflystasjon legges ned. Med bakgrunn i Stortingets beslutning skal ansvaret for flyplassdriften i Bodø overføres til Avinor 1. august 2016.
I mars 2015 ble det besluttet å gi Avinor i oppdrag å gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse av en ny flyplass i Bodø (S2-alternativet). Departementene har derfor til vurdering hvordan de samlede arealene kan forvaltes best mulig for å tilrettelegge for en eventuelt ny flyplass. Dette samtidig som hensynene både til sivil luftfart, by- og regionutvikling samt Forsvaret ivaretas på en god måte.
Prosessen med å overføre selve flyplassdriften går likevel som planlagt. Nødvendige avklaringer for å få på plass nytt driftsbygg på flyplassen er gjort, og anleggsarbeidene er igangsatt. Samferdselsdepartementet har også gitt føringer om at Avinor skal iverksette alle nødvendige tiltak, slik at Avinor kan sikre sivil drift av Bodø lufthavn fra 1. august 2016.
Forsvarsdepartementet følger arbeidet med å tilrettelegge for overtakelse av driften tett, og Forsvaret har stort trykk på arbeidet for å tilrettelegge for en ansvarlig overføring av driftsansvaret.