Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:412 (2015-2016)
Innlevert: 08.01.2016
Sendt: 11.01.2016
Besvart: 19.01.2016 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Luftforurensingen i flere av de store byene bryter både helseanbefalinger og de forskriftsfestede grenseverdier for luftkvalitet. Problemet med svevestøv er særlig stort på kalde dager både av meteorologiske grunner og fordi vedfyring gir et særlig stort bidrag til forurensing slike dager.
Hvilket hjemmelsgrunnlag har kommuner eller andre myndigheter til å midlertidig eller permanent forby fyring i ikke-rentbrennende eller alle forurensende ovner for å unngå helseskadelig luft?

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Luftkvaliteten i norske byer har generelt bedret seg de siste tiårene. Likevel er det fortsatt utfordringer knyttet til svevestøv. Selv om fyring med ved er en stor kilde til utslipp av svevestøv, er vedfyring normalt ikke den viktigste kilden til overskridelser av forurensningsforskriftens grenseverdier for svevestøv i norske byer. Dager med brudd på svevestøvgrensen inntreffer oftest sent på vinteren samt på våren, og da er veitrafikk den viktigste kilden. Men på kalde vinterdager kan vedfyring være en viktig kilde til høye konsentrasjoner av svevestøv i byer og tettsteder.
Fra og med 1998 har det vært stilt krav om at alle lukkede ildsteder som selges i Norge skal tilfredsstille krav til svevestøvutslipp. Flere kommuner har parallelt innført økonomiske virkemidler i form av tilskuddsordninger for utskiftning av gamle ovner til nye rentbrennende ovner. Informasjonskampanjer, hvor innbyggerne informeres om hvordan de kan fyre riktig for å unngå unødig utslipp av svevestøv, er et annet tiltak noen kommuner har iverksatt. Generelle råd om vedovner og fyring gis også av Enova.
Kommuner som ønsker å innføre restriksjoner på bruken av vedfyring har allerede i dag rettslig hjemmel til dette i forurensningsforskriften § 7-4 (4). Forutsetningen er at det foreligger fare for overskridelser av grenseverdiene for PM10, og at vedfyring i kommunen samlet sett bidrar til høye konsentrasjoner av svevestøv.
Det er kommunestyret som i forurensningsforskriften § 7-4 (4) er gitt myndighet til å gi forskrifter og fatte enkeltvedtak som regulerer utslippene av svevestøv fra vedovner i kommunen. Reguleringen kan være midlertidig, permanent eller kun iverksettes på dager med høy luftforurensning. Slike forskrifter og/eller enkeltvedtak kan for eksempel regulere bruken av vedovner og stille krav til rensing av utslippene.
Kommunestyrets myndighet er imidlertid begrenset slik at det ikke kan vedta restriksjoner på vedfyringen i kommunen som medfører at kapasiteten på det lokale eller nasjonale strømnettet overbelastes. I hvilken grad vedfyringsrestriksjoner vil kunne ha slik betydning vil avhenge av hvor omfattende restriksjoner som pålegges, eksisterende nettkapasitet i området m.m. og må vurderes konkret av den enkelte kommune. For å sikre at lokale forskrifter ikke skaper slike problemer skal utkast til forskrift sendes på høring til Olje- og Energidepartementet og det lokale nettselskapet. Enkeltvedtak om vedfyringsrestriksjoner kan påklages til Miljødirektoratet iht. forurensningsforskriften § 7-12.