Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:414 (2015-2016)
Innlevert: 08.01.2016
Sendt: 11.01.2016
Besvart: 12.01.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Hva har regjeringen gjort for å forsikre seg om at instruksen om rask saksbehandling for asylsøkere som har hatt opphold i Russland av 24.11.15 er i tråd med folkeretten?

Begrunnelse

Asylforliket fra 19. november bygger på at Norge skal overholde sine internasjonale forpliktelser, og at rettssikkerheten til asylsøkerne ikke skal svekkes.
Gjennom NTB i dag framkommer det kritikk fra ansatte i UDI, der det hevdes at instruksen om asylsøkere som har hatt opphold i Russland ikke er i tråd med folkeretten. Det begrunnes med at:

"(...) ettersom det ikke gjøres unntak for korte opphold, som for eksempel kortvarige turistvisum, vil dette i praksis si at det ikke er mulig å søke beskyttelse i Norge. Asylsøkere har heller ingen klagemulighet. Dette er klare brudd på folkeretten".

Spørsmålet mitt handler derfor om hvilke konkrete vurderinger regjeringen har gjort for å forsikre seg om at instruksen er i tråd med folkeretten, og hvilke råd regjeringen har innhentet eller fått av UDI eller andre underliggende etater.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Med virkning fra 20. november 2015 trådte endringer i utlendingsloven § 32 i kraft. Bestemmelsen regulerer når norske utlendingsmyndigheter kan nekte å realitetsbehandle en søknad om beskyttelse (asyl). Lovendringene innebærer at norske myndigheter i flere tilfeller enn tidligere kan nekte å realitetsbehandle en asylsøknad, og at personer som har oppholdt seg i trygge tredjeland før de ankom Norge, kan returneres dit. I etterkant av lovendringene (24. november s.å.) instruerte Justis- og beredskapsdepartementet Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) om behandling av asylsøknader fra personer som har hatt opphold i Russland, herunder om anvendelsen av utlendingsloven § 32 i disse sakene. I arbeidet med instruksen baserte justis- og beredskapsminister Anders Anundsen, som på det tidspunktet hadde ansvaret for å gjennomføre Regjeringens politikk på innvandringsområdet, sine vurderinger på faglige innspill fra eget embetsverk og underliggende etater.
Det er mitt og Regjeringens syn at den aktuelle instruksen er i tråd med våre folkerettslige forpliktelser. I instruksen legges det til grunn at Russland for de fleste tredjelandsborgere er et trygt land, og at utgangspunktet er at en asylsøknad skal nektes realitetsbehandlet dersom utlendingen har hatt opphold i Russland. Utlendingsmyndighetene må likevel foreta en konkret vurdering i den enkelte sak; dersom det er konkrete holdepunkter for at en retur til Russland vil være i strid med våre menneskerettslige forpliktelser, skal asylsøknaden likevel realitetsbehandles i Norge.
Representanten Pedersen viser til at det har fremkommet kritikk mot instruksen fra ansatte i UDI. Først vil jeg understreke at jeg synes det er positivt at de ansatte i UDI engasjerer seg i faglige diskusjoner på sitt arbeidsfelt. Dernest vil jeg påpeke at selv om enkelte ansatte i UDI på direktoratets intranett gir uttrykk for at de mener at instruksen er i strid med Norges folkerettslige forpliktelser, gir ikke dette uttrykk for UDIs offisielle syn. Direktør Frode Forfang har selv imøtegått kritikken, både på direktoratets nettforum og i media.