Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:416 (2015-2016)
Innlevert: 12.01.2016
Sendt: 12.01.2016
Besvart: 20.01.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Hårek Elvenes (H)

Spørsmål

Hårek Elvenes (H): Når vil de to nevnte avtalene bli operative slik at utveksling av informasjon vil skje?

Begrunnelse

Kriminalitet blir i økende grad grenseoverskridende og personer som begår kriminelle handlinger i Norge kan være registrert tidligere av politiet i ett eller flere land hvor Norge har signert avtaler om utveksling av informasjon for å sikre effektivt politisamarbeid. Prüm og Preventing and Combating Serious Crime (PCSC)-avtalen med USA er to slike eksempler.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: De to avtalene spørsmålet gjelder, henholdsvis Norges avtale med EU om deltakelse i det såkalte Prüm-samarbeidet og vår avtale med USA om styrket samarbeid om forebygging og bekjempelse av alvorlig kriminalitet (PCSC avtalen)er begge undertegnet av partene. Hensikten med å inngå disse avtalene er å gi norsk politi og påtalemyndighet større tilgang til verdifull informasjon som ledd i arbeidet med å forebygge og oppklare kriminalitet. Begge avtalene gir adgang til å kunne foreta automatiserte søk i samarbeidspartnernes elektroniske registre som inneholder relevante opplysninger for norsk politi. Prüm-regelverket åpner dessuten for ytterligere former for internasjonalt politisamarbeid.
For å kunne ta avtalene i bruk må de først ratifiseres. Regjeringen har utarbeidet en proposisjon med anbefaling om ratifiseringen. Denne vil bli oversendt Stortinget i løpet av få uker.
Deretter skal det fullføres en igangsatt IT-teknisk gjennomføringsfase som Politidirektoratet er ansvarlig for.
Videre skal EU, når det gjelder deltakelse i Prüm-samarbeidet, evaluere om vår tekniske saksbehandlingsløsning oppfyller kravene til personvern og datasikkerhet som er nedfelt i rådsbeslutningen. Vi må også få på plass en ordning, kanskje i form av en tilleggsavtale, med amerikanske myndigheter hvor partene anerkjenner hverandres tekniske løsninger for registersøk.