Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:417 (2015-2016)
Innlevert: 12.01.2016
Sendt: 12.01.2016
Besvart: 19.01.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Hvor stor andel av nedgangen i antall som venter på spesialisthelsetjenester skyldes at sykehusene faktisk har behandlet flere pasienter, og hvor stor andel av nedgangen er resultat av at foretakene er pålagt eller på eget initiativ har gjennomgått og kvalitetssikret sine ventelister?

Begrunnelse

Antall ventende er et øyeblikksmål som forteller hvor mange henvisninger som er registrert for elektiv behandling på et gitt tidspunkt. I følge Helsedirektoratet påvirkes antall ventende totalt av flere forhold og er alene ikke et godt mål på behandlingskapasitet.
Det er kjent at avvikling av pasienter fra ventelister i mange tilfeller ikke skjer rutinemessig knyttet til ordinære arbeidsprosesser, men ved hjelp av dugnader der man rydder i ventelistene. I tilfeller hvor ventelistene ikke er oppdatert, vil volum av ventende være for høyt. Ventetid til behandling påvirkes spesielt i de tilfeller hvor pasientene er blitt behandlet, men ikke blitt avviklet fra ventelistene.
De senere år har de fleste ventelister fått bedre kvalitet og inneholder færre ventende som ikke er reelle. Dette kan måles ved å se på utviklingen av gjennomsnittlig ventetid over år og måle nivået på ventetid dersom man tar vekk langtidsventende. Våren 2014 fremmet Arbeiderpartiet forslag i Stortinget om økt kapasitet i sykehusene og kortere ventetid for pasientene (Dok. 8:62 (2013-2014)).
Der ble det foreslått at regjeringen skulle påse at ventelistene i foretakene ble gjennomgått på en hensiktsmessig måte og at de pasientene som sto på ventelistene ble kontaktet for å avklare om tilstanden er uendret, forverret eller om de har fått behandling et annet sted. Samtidig ba Stortinget regjeringen om at pasientene skulle gis aktiv informasjon om mulighet for kortere ventetider gjennom fritt sykehusvalg i de tilfellene der det er aktuelt. En slik kvalitetsgjennomgang av ventelistene ved helseforetakene ble bedt forelagt Stortinget senest i forbindelse med statsbudsjettet i 2015. Dette ble ikke fulgt opp, og regjeringspartiene stemte mot dette forslaget.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Siste ventetidsrapport fra Helsedirektoratet Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2015 viser at antallet som venter på helsehjelp i spesialisthelsetjenesten har gått ned fra om lag 273.000 ved utgangen av 2. tertial 2013 til om lag 239.000 ved utgangen av 2. tertial 2015. Dette er en nedgang på 34.000 ventende. I samme periode gikk gjennomsnittlig ventetid ned fra 71 dager til 67 dager. Gjennomsnittlig ventetid er et bedre mål på tilgjengelighet enn antall ventende, da det for den enkelte pasient er ventetiden til utredning/behandling som er avgjørende.
Helsedirektoratet oppgir at det er vanskelig å beregne hvor mye av en gitt nedgang i antall ventende som kan tilskrives ulike faktorer, som økning i pasientbehandling og rydding i ventelistene. Avvikling av pasienter fra ventelister kan av og til skje som følge av dugnader der man rydder i ventelistene. Omfanget av slike ryddinger er mindre i de senere årene enn tidligere, jf. 2. tertialrapporten. Dette skyldes at de fleste ventelister har fått bedre kvalitet og inneholder færre ventende som ikke er reelle som følge av stor oppmerksomhet rundt ventetider.
Helsedirektoratet mener det er indikasjoner på at størstedelen av reduksjonen i ventende er knyttet til at flere blir henvist til spesialisthelsetjenesten og mottar helsehjelp. Antall henvisninger til spesialisthelsetjenesten har økt med om lag 10 000 i 2. tertial 2015 sammenlignet med 2013. I samme periode har antallet som har fått påbegynt helsehjelp (ordinært avviklede) økt med om lag 20 000.
Regjeringen arbeider for å redusere ventetiden for pasientene. Dette er viktig for å skape pasientens helsetjeneste. Tallene viser at vi er på rett vei. Fra 1. november 2015 trådte også en rekke nye pasient- og brukerrettigheter i kraft, og fritt behandlingsvalg ble innført.