Skriftlig spørsmål fra Tone-Helen Toften (A) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:419 (2015-2016)
Innlevert: 12.01.2016
Sendt: 13.01.2016
Besvart: 19.01.2016 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Tone-Helen Toften (A)

Spørsmål

Tone-Helen Toften (A): Vil statsråden bekrefte at en reetablering av Vefsnavassdraget også skal finansiere etablering av nye laksetrapper som erstatning for de som har forfalt eller blitt fjernet da rotenonbehandlingen ble iverksatt?

Begrunnelse

Vefsna har vært ett av landets viktigste laksevassdrag. Samlet har vassdragene i regionen potensial til å bli et av de aller beste områder i landet for fiske etter laks og sjøørret, med den betydning dette har for både rekreasjon og lokal næringsutvikling. Dessverre ble Vefsna vassdraget infisert av Gyrodaktilus Salaris allerede i 1978.
I forbindelse med Rotenonbehandling av Vefsnavassdraget som startet opp i 2011, ble flere av de eksisterende laksetrappene fjernet og noen har forfalt eller blitt ødelagte. Nå går gyrobehandlingen av vassdraget mot slutten og reetableringen av vassdraget vil kunne iverksettes. Oppgradering og etablering av nye laksetrapper vil være en helt nødvendig del av reetableringen av Vefsnavassdraget.
I forbindelse med gyrobehandlingen av vassdraget har det blitt utarbeidet en rapport i regi av Sintef som omhandler laksetrappene i Vefsna. Rapporten tar for seg behov, prioriteringer og kostnader. For at Vefsavassdraget skal kunne åpnes for laksevandring fra 2017 er det en forutsetning at laksetrappene blir satt i stand.

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Regionen omkring Vefsna er et viktig område for villaksen i Norge. Det har derfor vært gjennomført et betydelig arbeid for laksen i Vefsna. Gyro-behandling er gjennomført, og Mattilsynet vil vurdere en friskmelding av Vefsna i 2017. Jeg er innstilt på at staten også skal bidra til andre tiltak for å få laksen tilbake i Vefsna, slik som restaurering av fisketrapper. Dette er i tråd med handlingsplanen mot Gyrodactylus salaris, der det heter at det i tilknytning til bekjempelsesaksjoner mot G. salaris skal legges til rette for at fiskebestandene i størst mulig grad tilbakeføres til det de var før vassdraget ble infisert av parasitten og bekjempelsestiltak gjennomført.
Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2016 viste et flertall i Energi- og miljøkomiteen til at Vefsnavassdraget har totalt 13 laksetrapper med et varierende behov for reetablering, og pekte på at behovet for tilskuddsmidler er stort.
Miljødirektoratet har i 2015 bevilget midler til Mosjøen og omegn næringsselskap til arbeid med en plan for restaurering av laksetrappene i Vefsna. Restaureringsplanen i form av en rapport fra SINTEF foreligger nå i januar 2016. Miljødirektoratet gjennomgår nå rapporten. Blant annet vil det bli vurdert på hvilket tidspunkt ulike restaureringsprosjekter bør gjennomføres og hvordan de kan finansieres.
En restaurering av laksetrappene i Vefsna må sees i sammenheng med friskmeldingen av vassdraget etter gyro-behandlingen. Restaureringsarbeidet vil derfor måtte strekke seg over flere år.