Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:420 (2015-2016)
Innlevert: 12.01.2016
Sendt: 13.01.2016
Besvart: 22.01.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Torstein Tvedt Solberg (A)

Spørsmål

Torstein Tvedt Solberg (A): Storflommen "Synne" i Dalane regionen viste at jernbanebroen på Launes fungerer som en demning og forsterket flomskadene i flere områder.
Vil statsråden sikre at det bygges en ny brokonstruksjon som er tilpasset flom og store vannmasser, når jernbaneverket likevel må bygge ny bro?

Begrunnelse

I 2014 ble det påvist at den gamle jernbanebroen på Launes hadde rust og sprekker, og måtte skiftes ut. Jernbaneverket har vurdert saken, og ny bro skal etter planen på plass sommeren 2016.
Erfaringene fra storflommen i Rogaland høsten 2015 fikk jernbaneverket til å revurdere planene. De første signalene var at ny bro skulle slippe gjennom mye mer vann, og slik bli et effektivt flomsikringstiltak. Dette har en nå gått tilbake på, med det som virker som kortsiktige argumenter. Det er avgjørende at en ikke går glipp av denne muligheten til å løse to problemer samtidig; både bytte ut en gammel brokonstruksjon, og sikre et effektivt flomsikringstiltak.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Det er viktig at vår jernbaneinfrastruktur er robust og fremtidsrettet. Etter veldig mange år med økende vedlikeholdsetterslep, er vi nå i gang med å redusere forfallet. Jeg er opptatt av at dette skjer samtidig som vi avvikler den daglige jernbanetrafikken på en best mulig måte.
Eksisterende jernbanebru over Launessundet har overskredet sin levetid. På grunn den dårlige forfatningen til brua, er tillatte hastighet satt ned fra 100 km/t til 40 km/t. Dersom bruen fortsatt blir stående, er neste varslede grep at tillatt aksellast må settes ned fra dagens 22,5 tonn til 20,5 tonn. Dette vil ha store konsekvenser for godstrafikken til og fra Stavanger. Jernbaneverket antar at reduksjon av tillatt aksellast vil føre til overføring av gods fra bane til veg. Det vil være svært uheldig.
Jeg skal lørdag 23. januar reise på befaring til området og diskutere situasjonen med Jernbaneverket. Jeg er opptatt av å finne løsninger som best mulig ivaretar både kortsiktige behov og langsiktig utvikling.