Skriftlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:422 (2015-2016)
Innlevert: 12.01.2016
Sendt: 13.01.2016
Besvart: 20.01.2016 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Ola Elvestuen (V)

Spørsmål

Ola Elvestuen (V): Anser statsråden at både reach-forskriften, forurensingsloven og naturmangfoldsloven er oppfylt for kraftlinjestrekningen Risøyhamn-Dverber, og vil statsråden tillate konsesjoner med bruk av kreosot i kommende saker?

Begrunnelse

NVE ga i 2007 tillatelse til Andøy Energi for bygging av en 132 kv linjetrase på strekningen Risøyhamn-Dverberg. Grunneierne ble informert om at det skulle brukes trykkimpregnert materiale i stolpene i kraftraseen, og impregneringsmiddelet som ble brukt i stolpene i traseen var kreosot.
Traseen går igjennom sensitive våtmarksområder for trekkfugl, beitemark, dyrkamark, innmark, kloss ved naturreservat for sjeldne sjøfugl, nært skole og fritidsområde, tett ved boligområde. Det er også fare for at traseen forurenser lakse- og ørretvassdrag. Stolpene ble montert i 2011-2012, etter at naturmangfoldsloven var trådt i kraft.
REACH-forskriften gir mulighet til å gi konsesjon for bruk av kreosotstolper i høyspent-traseer og kaifundament.

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Tiltaket berøres av flere myndigheters regelverk. Når det gjelder miljømyndighetenes ansvar viser jeg til at kreosot er regulert i forskrifter med hjemmel i produktkontrolloven (REACH-forskriften, og biocidforskriften). I tillegg er kreosot og kreosotbehandlede materialer å anse som farlig avfall når det ikke lenger brukes. Dette innebærer blant annet at slikt trevirke må behandles og leveres som farlig avfall i henhold til avfallsforskriften.
REACH-forskriftens vedlegg XVII post 31 regulerer bruken av kreosot og kreosotbehandlede materialer. All privat bruk av stoffet kreosot er forbudt. Trevirke impregnert med kreosot etter 31. desember 2002 kan kun brukes av profesjonelle, og da til yrkesmessig og industriell bruk, f.eks. ved jernbaner, til transport av elektrisk kraft osv. Alle impregneringsmidler med kreosot til industriell eller profesjonell treimpregnering i Norge skal være søkt godkjent innen 1. mai 2013 som omtalt i biocidforskriften. Det er søkt godkjent og benyttes ved impregneringsverk i Norge.
Så lenge bruken skjer i tråd med REACH-forskriften og produktene er lovlig etter biocidforskriften er det tillatt å bruke kreosotimpregnerte stolper på kraftlinjestrekninger.