Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:426 (2015-2016)
Innlevert: 13.01.2016
Sendt: 13.01.2016
Besvart: 20.01.2016 av finansminister Siv Jensen

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): Som stortingsrepresentant er jeg kjent med at det er stor uro hos en rekke arrangører innenfor kultur og idrettsarrangement. Dette begrunnes i at ny mva-sats for kultur gis tilbakevirkende kraft der billettsalget ble gjort i 2015.
Hvordan vil finansministeren rydde i den urimeligheten som har oppstått?

Begrunnelse

Etter regjeringens forslag ble det vedtatt i Stortinget å øke mva-satsen for kultur, transport og overnattingstjenester. Dette skaper store utfordringer der eksempel kulturarrangører har solgt sin tjeneste i 2015, men leveres i 2016. Dette er relativt vanlig for store musikk- og kulturfestivaler samt idrettsarrangement.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Utgangspunktet er at det skal betales merverdiavgift ved omsetning av alle varer og tjenester med 25 pst. Den reduserte merverdiavgiftssatsen på 10 pst. gjelder persontransport-, overnatting- og kringkastingstjenester, samt adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og store idrettsarrangement. En rekke tjenester innen kultur- og idrettsområdet er unntatt fra merverdiavgiftsloven. Dette gjelder for eksempel musikkfestivaler.
Skatter og avgifter vedtas av Stortinget for ett år av gangen slik at de avgiftspliktige må påregne endringer i avgiftsregelverket fra ett år til et annet. Regjeringens forslag om å øke den reduserte satsen fra 8 til 10 pst. ble lagt fram 7. oktober 2015, i god tid før iverksettelsen 1. januar 2016. Merverdiavgiftspliktige har kunnet foreta et påslag for økt merverdiavgift for tjenester solgt etter dette tidspunktet. Det ble ikke foreslått eller vedtatt noen overgangsordning. En eventuell overgangsordning ville måttet gjelde generelt for alle tjenester som ilegges redusert sats.
Ved endringer i merverdiavgiftsregelverket skal merverdiavgiften beregnes etter de regler og satser som gjelder på tidspunktet for levering av varen eller tjenesten, jf. merverdiavgiftsloven § 22-1. Levering anses skjedd når tjenesten utføres, dvs. når persontransporten foretas, idrettsarrangementet avholdes mv. Kjøps- eller betalingstidspunktet er dermed ikke avgjørende. At tjenester som er solgt i 2015, men leveres i 2016 skal avgiftsberegnes med 10 pst. merverdiavgift, er i tråd med merverdiavgiftens system. Det er et privatrettslig forhold om den avgiftspliktige ved en satsøkning krever betaling eller etterfakturering av den økte merverdiavgiften fra kjøper av tjenesten.