Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:434 (2015-2016)
Innlevert: 14.01.2016
Sendt: 15.01.2016
Besvart: 20.01.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Har statsråden mottatt anmodning fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om å gi statlig pålegg til kommunene om regionalt samarbeid om brann- og redningsoppgaver, hva er begrunnelsen for et slikt forslag og når vil eventuelt statsråden ta stilling til om et slikt pålegg skal gis?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Justis- og beredskapsdepartementet (JD) ga 9. juni 2015 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i oppdrag å utarbeide et beslutningsgrunnlag for ny organisering av brann- og redningsvesenet. JD mottok rapporten fra DSB
1. desember 2015. DSB anbefaler i rapporten at JD gir sin tilslutning til utarbeidelse av et statlig pålegg til kommunene om regionalt samarbeid om brann- og redningsoppgaver med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 15 annet ledd, og at de geografiske yttergrensene til de nye politidistriktene skal være bestemmende for hvilke kommuner som skal samarbeide.
DSB påpeker i rapporten at kommunene har blitt oppfordret til kommunalt samarbeid gjennom flere tiår. Det har over tid vært en utvikling i retning av færre og større brann- og redningsvesen, gjennom etablering av ulike former for interkommunalt samarbeid. Samtidig er det slik at denne utviklingen går sakte. I dag er det totalt 279 brann- og redningsvesen, mens det for ti år siden var cirka 400. Det er fortsatt for store variasjoner mellom de ulike brann- og redningsvesenene, både når det gjelder organisering, kvalitet, effektivitet og evne til å forebygge og håndtere branner og andre hendelser.
Hele rapporten er offentlig tilgjengelig på hjemmesiden til DSB: http://dsb.no/no/Ansvarsomrader/Brannvern/Aktuelt/Farre-og-storre-brann--og-redningsvesen/. Forslagene i rapporten, herunder plan for videre oppfølging, er nå til behandling i departementet.