Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:436 (2015-2016)
Innlevert: 14.01.2016
Sendt: 15.01.2016
Besvart: 28.01.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Under behandlingen av budsjettet for 2016 i justiskomiteen, i flertallsmerknad (se begrunnelse) fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet, hevdes det at i perioden 2005-2013 ble det kun opprettet rundt 100 nye fengselsplasser. Flertallet viser til at denne informasjonen er gitt av departementet.
Hvordan er departementet kommet frem til dette tallet?

Begrunnelse

Merknaden lyder:

"Flertallet mener dette er et anslag som bør modereres. Ifølge tall fra Justis- og beredskapsdepartementet ble 400 fengselsplasser nedlagt i samme periode. I tillegg var 250 av plassene soning med elektronisk kontroll, og dermed uegnet til varetekt eller soning for mer alvorlig kriminalitet. Flertallet visser til at det dessverre bare ble opprettet et netto på 100 lukkede fengselsplasser i perioden 2005-2013."

I Prop. 1 S (2013-2014) skriver den sittende regjering i statsbudsjettet for 2014:

«I perioden 2006-2013 er det etablert soningskapasitet tilsvarende om lag 890 fengselsplasser. Det er etablert 657 nye fengselsplasser. Etableringen av straffegjennomføring med elektronisk kontroll har gitt 237 plasser. Det er også gjennomført stengninger av enkelte fengselsplasser slik at den samlede netto tilveksten i fengselsplasser fra 2006-2013 er på 516 plasser."

Tabell 2.12 i "Kapasitet i fengsel og for elektronisk kontroll" i samme dokument underbygger dette.
I flere dokumenter, senest i statsbudsjettet for 2016 (Prop. 1 (2014-2015)), bekreftes disse tallene.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg legger til grunn at spørsmålet tar utgangspunkt i lukkede fengselsplasser. Dersom en korrigerer for lukkede fengselsplasser som ble besluttet av regjeringen Bondevik II, men åpnet av Stoltenberg II-regjeringen, viser våre tall at det ble opprettet netto i underkant av hundre lukkede fengselsplasser vedtatt bygget og åpnet under forrige regjering.
I tillegg ble det opprettet åpne fengselsplasser og bruken av straffegjennomføring med elektronisk kontroll økte også.