Skriftlig spørsmål fra Line Kysnes Vennesland (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:437 (2015-2016)
Innlevert: 14.01.2016
Sendt: 15.01.2016
Rette vedkommende: Arbeids- og sosialministeren
Besvart: 25.01.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Line Kysnes Vennesland (A)

Spørsmål

Line Kysnes Vennesland (A): Hva vil statsråden gjøre for å sørge for at kommuner som ligger høyt på statistikken over barnefattigdom bruker de midlene de har fått tildelt fra fylkesmannen for å gjennomføre tiltak for å hjelpe barn som vokser opp i fattige familier?

Begrunnelse

I 2014 fikk en kommune i Aust-Agder tildelt 240 000 kroner fra fylkesmannen for å gjennomføre et prosjekt man kalte “Tidlig innsats barnefattigdom”. Det anslås at ca. 17 % av kommunens barn og unge vokser opp i familier som ligger under EU sin fattigdomsgrense (2013 tall). Kommunen klarte ikke å bruke opp midlene i 2014 og fikk de derfor overført til 2015 for å gjennomføre tiltakene. Heller ikke i 2015 klarte kommunen å bruke disse midlene og i desember ble pengene overført tilbake til fylkesmannen. Kommunen sier at endringer på enhetsledernivå, samt flyktningsituasjonen høsten 2015 er årsaken til at tiltakene ikke ble gjennomført.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Representanten Vennesland tar utgangspunkt i en konkret tildeling fra tilskuddsordningen for å forebygge og redusere fattigdom blant barn og barnefamilier som er i kontakt med de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen over statsbudsjettets kap. 621 post 63. Departementet har innhentet opplysninger fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, som forvalter ordningen.
Evje og Hornnes kommune søkte i 2014 om et tilskudd på 600 000 kroner for å etablere og styrke tiltak på systemnivå for å forebygge og redusere fattigdom og sosial eksklusjon blant barn og unge i kommunen, samt til å utvikle et felles verdigrunnlag for å løfte barneperspektivet. I søknaden fremgikk det at prosjektet var forankret i kommunale handlingsplaner. Det forelå også en plan for videreføring av prosjektet etter tilskuddsperioden. Arbeids- og velferdsdirektoratet innvilget, i samråd med Fylkesmannen i Aust-Agder, 400 000 kroner i tilskudd til prosjektet. Permisjon samt langtidsfravær medførte at deler av prosjektet ikke ble sluttført i 2014, og kommunen søkte om overføring av ubrukte midler (240 000 kroner) til 2015. Søknaden ble innvilget. Midlene ble heller ikke benyttet i 2015, på grunn av endringer på enhetsledernivå samt prioritering av andre oppgaver i kommunen. Kommunen la etter dette prosjektet på vent, og midlene er tilbakeført til Fylkesmannen.
Jeg anser det som viktig og ønskelig at kommuner som har store fattigdomsutfordringer blant barn benytter muligheten til å søke om tilskudd for å styrke forebyggende arbeid og tiltaksutvikling lokalt. Fylkesmannen bistår Arbeids- og velferdsdirektoratet i prioritering av søknader fra kommunene i fylket ut fra kjennskap til den enkelte kommune. Fylkesmannen skal følge opp og veilede kommuner som har mottatt tilskudd, for å sikre forankring, framdrift og faglig kvalitet.
Tilskuddsmottakers faktiske bruk av tildelte midler er et ansvar som primært ligger til tilskuddsmottaker. Tilskuddsmottaker skal rapportere på bruk av tildelte midler i tråd med forutsetningene i søknaden og vilkårene for tildeling. Det vil av ulike årsaker, som i dette eksempelet, kunne oppstå forsinkelser, eller forhold som gjør at tiltaket ikke kan gjennomføres som planlagt. Det følger av tilskuddsregelverket, fastsatt av departementet, at tilskudd som ikke er benyttet ved årets slutt, kan søkes overført til neste år hvis tiltaket videreføres. Midler som ikke er benyttet når tiltaket er avsluttet, skal tilbakebetales til Arbeids- og velferdsdirektoratet/Fylkesmannen. Disse reglene har kommet til anvendelse i dette tilfellet.
Arbeids- og velferdsdirektoratet opplyser at det er få tilfeller innenfor den aktuelle ordningen der tilskudd blir tilbakebetalt fordi tiltak ikke er gjennomført i henhold til plan.