Skriftlig spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:442 (2015-2016)
Innlevert: 18.01.2016
Sendt: 18.01.2016
Besvart: 25.01.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Sveinung Stensland (H)

Spørsmål

Sveinung Stensland (H): Hva vil helseministeren gjøre for å bedre tilgangen på psykiatere og psykologer i Helse Fonna, og hvordan kan man sikre at kommunenes helsetjeneste bedrer lokalbefolkningens tilgang på psykolog?

Begrunnelse

Oppslag i Haugesunds Avis beskriver at avtalespesialistene innen psykiatrien i Helse Fonna har så lang ventetid, at det for tiden nesten er nytteløst å sende henvisning til dem. Lederen i allmennlegeutvalget i Haugesund uttaler at både gamle og nye pasienter blir avvist på grunn av fulle lister, nesten uansett hvor syk man er. Det fortelles videre om stor frustrasjon over situasjonen blant fastleger i regionen. Det er lang ventetid for å komme til psykolog og store forskjeller kommunene mellom. Fra legehold antydes det at kommunene har forskjellig praksis mht. bruk av andrelinjetjenesten, noe som kan vitne om at kommuner som prioriterer ned psykisk helsevern i større grad henviser til spesialisthelsetjenesten.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Regjeringen har en klar ambisjon om å bedre tilgjengeligheten til psykiske helsetjenester i kommunene og til ulike tilbud innenfor psykisk helsevern. Som representanten Stensland er kjent med ble både ordningen med fritt behandlingsvalg og styrkede pasientrettigheter innført 1. november i fjor, bl.a. for at pasienter skal kunne velge mellom flere tilbydere av behandling og raskere få vurdert sitt behandlingsbehov innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Behandlingsstedenes ventetider blir jevnlig publisert og oppdatert på helsenorge.no, slik at denne informasjonen fortløpende kan inngå i den enkelte pasients vurderinger og valg.
Tjenestetilbudet i psykisk helsevern består av distriktspsykiatriske sentra, sykehusavdelinger og avtalespesialister. Hvert av disse tre elementene er viktige, men fremfor alt er det viktig at de samvirker til et godt helhetlig spesialisthelsetilbud.
Med utgangspunkt i det konkrete spørsmålet om tilgangen på psykiatere og psykologer i Helse Fonna har departementet innhentet informasjon fra Helse Vest. Det regionale helseforetaket opplyser at antall avtalespesialister i foretaksområdene varierer. Det har ulike årsaker, bl.a. hvor enkelt det har vært å rekruttere psykiatere og psykologer. I de to minste foretakene er det bl.a. av den grunn færre avtalespesialister, da det har vært riktig å sikre en basisbemanning i foretakene i første omgang. Helse Vest viser til at selv om ventetiden til avtalespesialister kan være lengre enn ønskelig er ventetiden i helseforetakene relativt kort.
I Helse Fonna har ventetiden for behandlede pasienter i de tre siste månedene i 2015 vært fra 32-34 dager. Styret i Helse Vest har satt et ventetidsmål på 45 dager i voksenpsykiatrien, og alle helseforetakene oppfylte det i desember 2015. Helse Vest opplyser også at når det gjelder ventetid til avtalespesialister i Helse Fonna-området varierer også denne.
Helse Vest understreker at det er viktig at fastlegene, hvis de mener at pasientene er alvorlig syke og trenger rask hjelp, henviser til DPS. DPS skal vurdere pasientene innen 10 dager og, dersom de vurderes å ha rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, få en dato for oppstart innen samme tidsfrist.
Helse Vest gjør ellers våren 2016 en samlet vurdering av hvor det kan være aktuelt å opprette flere avtalehjemler innen alle fagområder.
Vedrørende spørsmål om tilgangen på psykologer i kommunene, viser jeg til at kommunene har plikt til å tilby nødvendige og forsvarlige helsetjenester til alle som oppholder seg i kommunen. Dette inkluderer også psykisk helse- og rustjenester. Regjeringen har styrket det kommunale psykisk helse- og rusarbeidet, blant annet gjennom Opptrappingsplanen for rusfeltet og i de årlige budsjettene.
I Stortingsmelding nr. 26 om fremtidens primærhelsetjeneste, ble det varslet at vi vil innføre en plikt for kommuner til å ha psykologkompetanse tidligst fra 2020. I budsjettet for 2016 la vi om og styrket rekrutteringstilskuddet slik at det blir mer forutsigbart for kommunene. I år er det rom for 150 nye psykologårsverk i kommunene. Jeg håper kommunene i Helse Fonna-området benytter seg av muligheten som ligger i rekrutteringstilskuddet, slik at innbyggerne kan få et best mulig tjenestetilbud og at kommunene generelt er godt forberedt når kravet om psykologkompetanse blir innført.