Skriftlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:447 (2015-2016)
Innlevert: 19.01.2016
Sendt: 19.01.2016
Besvart: 26.01.2016 av utenriksminister Børge Brende

Jonas Gahr Støre (A)

Spørsmål

Jonas Gahr Støre (A): Hvordan vurderer utenriksministeren den aktuelle politiske utviklingen i Polen, særlig med tanke på mediefriheten og domstolenes uavhengighet?

Begrunnelse

Nyheter fra Polen etter regjeringsskiftet har skapt debatt og bekymring i og utenfor landet. Den nye regjeringen utgått av partiet Lov og rettferdighet blir beskyldt for å svekke grunnleggende demokrati- og rettstatsprinsipper. Konkret retter kritikken seg bl.a. mot lovendringer for å styrke regjeringens kontroll over allmennkringkasting og utnevning av en rekke nye dommere til forfatningsdomstolen. 13. januar vedtok også EU-kommisjonen å iverksette en granskning av hvorvidt den polske regjeringens reformer er i strid med EUs rettsstatsprinsipper.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Den nye polske regjeringen har fått vedtatt flere lovendringer som har vakt bekymring. Særlig gjelder dette endringer i loven som regulerer arbeidet i forfatningsdomstolen og den midlertidige loven om hvordan allmennkringkastingen ledes. Europakommisjonen, medlemmer av Europaparlamentet og polske og utenlandske politikere er blant dem som har uttrykt uro over de mulige konsekvensene for rettssikkerhet, mediemangfold og pressefrihet.
Vi vil følge utviklingen nøye. Norge har et omfattende og godt bilateralt forhold til Polen, som i løpet av kort tid har etablert et stabilt og velfungerende demokrati. Siden den kalde krigens slutt er landet blitt et sentralt EU-medlem og en viktig NATO-alliert. Vi vil i tiden fremover legge stor vekt på å fortsette en tett politisk dialog med Polen.
Europakommisjonen vil vurdere utviklingen under den såkalte rettsstatsmekanismen og har innledet en strukturert dialog med Polen. All relevant informasjon samles inn for å vurdere om det foreligger klare indikasjoner på systematiske trusler mot rettsstaten. I tillegg har Polen bedt Venezia-kommisjonen se på den nye loven om forfatningsdomstolen.
Veneziakommisjonens vurdering vil antagelig foreligge rundt midten av mars, og Europakommisjonen har uttalt at de vil ta denne med i sine vurderinger av situasjonen.
Norge vil følge de ulike prosessene i multilaterale fora tett. Polen er tilsluttet en rekke traktater og avtaler om demokrati, menneskerettigheter og pressefrihet. Vi legger til grunn at landet fortsatt vil overholde sine forpliktelser i henhold til dette.