Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:449 (2015-2016)
Innlevert: 19.01.2016
Sendt: 20.01.2016
Besvart: 27.01.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Hårek Elvenes (H)

Spørsmål

Hårek Elvenes (H): Hvilke eventuelle endringer vil nærpolitireformen medføre for Alminnelig tjenesteinstruks for politiet?

Begrunnelse

En politimann plikter å bosette seg på tjenestestedet eller i rimelig nærhet av dette med mindre annet er bestemt. I ethvert tilfelle må avstanden mellom bopel og tjenestested være tjenestemessig forsvarlig i betraktning av tjenesteområdets utstrekning, tjenestestedets beliggenhet og de stedlige forhold for øvrig.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Etter politiinstruksen § 4-2 skal politifolk bosette seg «på tjenestestedet eller i rimelig nærhet av dette med mindre annet er bestemt». Det fremgår videre av instruksen at avstanden mellom bolig og tjenestested i ethvert tilfelle må være tjenestemessig forsvarlig i betraktning av tjenesteområdets utstrekning, tjenestestedets beliggenhet og de stedlige forhold for øvrig. I forarbeidene til bestemmelsen er det vist til at politiets oppgaver innebærer behov for en høy beredskap hos de ansatte (Ot.prp. nr. 22 (1994-95) punkt 6.6). Det fremheves imidlertid også som en verdi at tjenestemennene bor spredt i politistasjons- og lensmannsdistriktene, og at bopliktkravet ikke skal praktiseres slik at det kreves at de tilsatte nødvendigvis skal bo i eller rundt det tettstedet der politistasjonen eller lensmannskontoret ligger. På denne bakgrunn vil det også kunne etableres individuelle ordninger med at tjenestemannen bor andre steder enn «i rimelig nærhet» av tjenestestedet.
Eventuelle endringer i politiinstruksen for å ivareta formålet med Nærpolitireformen, særlig i forhold til bosetting og tilstedeværelse fra politiet i lokalsamfunnet, vil bli vurdert i den videre oppfølging av reformen.