Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:458 (2015-2016)
Innlevert: 20.01.2016
Sendt: 21.01.2016
Besvart: 26.01.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Regjeringen har sendt en stor mengde innstramningsforslag i asylpolitikken ut på høring. Statsråden sier hun er opptatt av å bevare asylinstituttet.
Dersom disse innstrammingene og kravene også ved innreise i sin helhet skulle bli vedtatt, kan statsråden beskrive konkret på hvilke måter det vil være mulig for en asylsøker med beskyttelsesbehov å kunne komme seg til Norge for å søke asyl, uten å måtte risikerer livet i hendene på menneskesmuglere?

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Høringsbrevet med forslag til endringer i utlendingsloven som ble sendt ut i desember 2015 har frist for uttalelser 9. februar d.å. Når høringsfristen er utløpt, vil departementet på vanlig måte gjennomgå høringsuttalelsene og vurdere forslagene i lys av disse. Når det gjelder forslaget om å begrense visumfriheten for asylsøkere bemerkes at det vil gjelde personer det vil være hjemmel for å nekte realitetsbehandling av etter utlendingslovens § 32. Dersom utlendingslovens § 32 ikke kan benyttes i en enkeltsak vil en asylsøker ha rett til innreise uten visum. Dersom det blir aktuelt å fremme et lovforslag om dette vil vi komme tilbake med en nærmere beskrivelse av forslaget.
På generelt grunnlag vil jeg vise til at Norge i 2016 vil ta imot 3000 kvoteflyktninger gjennom FNs høykommissariat for flyktninger (UNHCR). Flyktninger som oppholder seg utenfor sitt opprinnelsesland kan registrere seg hos UNHCR. UNHCR vurderer om personene fyller vilkårene for gjenbosetting og fremmer aktuelle saker for Norge. Kvotesystemet tilrettelegger for at flyktninger kan få adgang til trygge land uten å måtte legge ut på en farlig smuglerferd til for eksempel Europa.
Å bekjempe ulovlig menneskesmugling er et svært viktig område for å begrense migrasjonsstrømmene. Vi må samtidig ha virkemidler til å kunne håndtere en potensiell stor tilstrømning av asylsøkere på en forsvarlig måte. Å kunne avvise flere som har hatt opphold i trygge områder vil kunne være et slikt virkemiddel.