Skriftlig spørsmål fra Kåre Simensen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:461 (2015-2016)
Innlevert: 21.01.2016
Sendt: 21.01.2016
Besvart: 26.01.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kåre Simensen (A)

Spørsmål

Kåre Simensen (A): Hva vil statsråden gjøre for å sikre samiskskyndig kompetanse i våre nødmeldetjenester og da særlig hos AMK?

Begrunnelse

Jeg er kjent med at det for kort tid siden var et møte mellom Ávjovárri urfolksregion ved ordførerne i Karasjok og Kautokeino og statssekretær Gjermund Hagesæter i Justisdepartementet ang. samiskspråklig nødmeldetjeneste
Jeg er videre kjent med at kommunelegen i Kautokeino reagerer på at Kautokeinos lokale helsepersonell blir brukt til tolking og tyding av stedsnavn som følge av manglende kompetanse hos AMK.
Ordfører Johan Vasara i Kautokeino finner det fullstendig uakseptabelt at deres - fra før av hardt pressede helsepersonell - "ad-hoc" skal fungere som gratis språkressurs for statlig nødmeldetjenester fordi Staten etter deres syn ikke tar sitt ansvar for samisk språk i det som er grunnleggende samfunnssikkerhet - nødmeldetjenesten.
Ordføreren er tydelig på de vil bidra i nødssituasjoner, men dersom dette skal være vanlig praksis så må Kautokeino kommune få kompensert for denne tilleggstjenesten i form av en stillingsressurs (slik de allerede har på brann - en samiskspråklig fagperson som er på vakt døgnet rundt).
Staten har t.o ilagt kommunene som driftere av 110-sentralene krav om samisk språkkompetanse, men vil altså ikke ilegge seg selv det samme kravet når det gjelder 112 og 113. Dette finner jeg paradoksalt.
Under møtet fikk de ingen lovnader om forbedring, men møtte "forståelse" for behovet.
Ordføreren viser til at de allerede har hatt flere uheldige hendelser i Kautokeino der særlig AMK ser ut til å somle grunnet dårlig/fraværende samiskkunnskaper i sentralen sin. Ordfører Vasara er tydelig på at kommunen ikke er villig til å vente på en fatal ulykke for å fortgang i denne saken, samisk språkkompetanse må gjennomsyre nødmeldetjenesten og komme på plass snarest.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Nødmeldingstjenesten er i dag tredelt, med separate nødnummer (110, 112 og 113) og egne nødmeldingssentraler for brann, helse og politi. Innledningsvis må jeg slå fast at den delen av spørsmålet som gjelder AMK ligger utenfor mitt konstitusjonelle ansvarsområde og må eventuelt besvares av Helse- og omsorgsministeren.
I henhold til brann- og eksplosjonsvernloven, er det en kommunal oppgave å etablere og drifte brannvesenet. Dette inkluderer også 110-sentralene. Jeg er kjent med at kommunene innenfor det samiske forvaltningsområdet i Finnmark har etablert en ordning som gjør at 110-sentralen kan kommunisere med samisktalende innringere.
Politiet har ansvaret for 112-sentralens mottak av nødanrop. Politidirektoratet opplyser at det ved operasjonssentralen i Finnmark politidistrikt for tiden er en operasjonsleder som behersker samisk. Mangel på politiutdannet personell med samisk språkkompetanse gir få eller ingen søkere til stillinger hvor det blir stilt krav om dette.
En sentral del av nærpolitireformen vil være samlokalisering av politiet og brannvesenets nødmeldingstjenester. En av fordelene med en samlokalisert nødmeldingstjeneste er at de lettere vil kunne dra nytte av hverandres språkressurser.