Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:462 (2015-2016)
Innlevert: 21.01.2016
Sendt: 21.01.2016
Besvart: 29.01.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Hårek Elvenes (H)

Spørsmål

Hårek Elvenes (H): Hvordan vil statsråden følge opp at bevis i straffesaker sikres på en forsvarlig og enhetlig måte slik at rettssikkerheten ivaretas?

Begrunnelse

I VG 21/1-2015 fremgår det at "hår-bevis" er blitt kastet i Tina Jørgensen-saken.
Riksrevisjonen påpeker i Dok.1, 2012-2013 JBD at det er usikkerhet i politidistriktene om hva, hvordan og hvor lenge elektronisk informasjon i form av elektroniske bevis og avhør med lyd og bilde skal oppbevares og forvaltes.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: I begrunnelsen for spørsmålet vises det til oppslag i VG den 21. januar 2015 om at «hår-bevis» er blitt kastet i Tina Jørgensen-saken. Jeg kan, av formelle og faktiske årsaker, ikke kommentere denne konkrete saken.
Sikring av bevis i straffesaker er svært viktig både for politiets muligheter for å oppklare kriminalitet og for rettssikkerheten til de som etterforskingen retter seg mot. Generelt vil jeg understreke at det er viktig at vi har et system som sikrer at viktige bevis ikke går tapt. Vi har fjernet foreldelsesfristen for drap og alvorlige, seksuelle overgrep og da er det viktig å ha et system for langtidsoppbevaring av bevis.
Det ble i 2008 levert to utredninger til Politidirektoratet. Den ene rapporten gjelder forlenget lagring av gjenstander og biologisk spormateriale, mens den andre gjelder lagring av elektronisk spormateriale. Det er lite tilfredsstillende at disse rapportene ikke har vært fulgt opp av Politidirektoratet. Departementet følger dette opp overfor Politidirektoratet. Vi vil i den forbindelse be Politidirektoratet om vurdering av rapportene slik at man får et bedre grunnlag for å legge et løp for den konkrete oppfølgingen. Det kan være noen juridiske utfordringer knyttet til langtidsoppbevaring av bevis. Det er viktig at vi tar det på alvor når det reises spørsmål om vårt regelverk og våre rutiner for sikring og oppbevaring av bevis er gode nok. Departementet er derfor i dialog med både Riksadvokatembetet og Politidirektoratet med sikte på å avdekke eventuelle uklarheter og behov for endringer. Det er allerede avholdt møte om dette.