Skriftlig spørsmål fra Geir Sigbjørn Toskedal (KrF) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:464 (2015-2016)
Innlevert: 21.01.2016
Sendt: 21.01.2016
Besvart: 27.01.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Geir Sigbjørn Toskedal (KrF)

Spørsmål

Geir Sigbjørn Toskedal (KrF): Har regjeringen vært i kontakt med russiske myndigheter for å forsikre seg om at de ikke sender asylsøkere tilbake til Syria eller andre land som medfører at disse har krav på beskyttelse?

Begrunnelse

Personer uten varig opphold i Russland som returneres fra Norge vil være avhengig av det russiske asylsystemet. Blant annet flere internasjonale rettsavgjørelser gir grunn til bekymring for hvilken behandling disse vil få. Det er over 2000 dommer i EMD mot Russland, og ca. 1500 av disse omhandler brudd på EMK art. 3. I en nylig EMD dom av 15. oktober 2015 (L.M and Others v. Russia) ble et russisk utvisningsvedtak av syriske flyktninger til Syria vurdert å være i strid med EMK om det ble gjennomført. UNCHR melder også i en rapport fra 11. juli 2014 om 12 saker hvor retur til Syria fra Russland har funnet sted. I Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon sin respons om Russland sitt asylsystem og rettigheter for asylsøkere fra november 2015 fremgår det klart at Russland har et utilfredsstillende asylsystem og gir begrensede rettigheter til asylsøkere.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Det følger av Justis- og beredskapsdepartementets instruks til UDI av 24. november 2015 at departementet vurderer Russland som et trygt land for de fleste tredjelandsborgere. Det fremkommer imidlertid også av nevnte instruks at dersom det i en sak er konkrete holdepunkter for at søkeren ved retur til Russland står i fare for å bli utsatt for umenneskelig behandling i strid med EMK artikkel 3, eller bli sendt videre til et land der han kan oppleve slik behandling, skal søkeren ikke sendes tilbake til Russland, men saken tas til realitetsbehandling i Norge. UDI har til nå identifisert noen slike saker.
Norske myndigheter har jevnlig kontakt og god dialog med russiske myndigheter om asyltilstrømningen over Storskog. Det er imidlertid ikke aktuelt å kreve noen garanti eller forsikring fra russiske myndigheter knyttet til håndteringen av personer som returneres fra Norge. Slik kontakt i forkant av utsendelser har vi ikke med noen land vi returnerer personer uten lovlig opphold til. Norsk asylpraksis kan ikke bygge på det enkelte lands villighet til å gi denne typen garantier, men må bygge på uavhengige og objektive kilder om landets overholdelse av internasjonale forpliktelser. Her må vi foreta en løpende vurdering på bakgrunn av den til enhver tid tilgjengelige informasjon.