Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:470 (2015-2016)
Innlevert: 21.01.2016
Sendt: 22.01.2016
Besvart: 27.01.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Hva er regjeringens vurdering av Europakommisjonens forslag til revisjon av våpendirektivet, vil det kreve endringer i norsk våpenlovgivning og i tilfelle hvilke?

Begrunnelse

EU-kommisjonen har foreslått endringer i våpendirektivet, som bl. a innebærer forbud mot privat eie av helautomatiske og visse halvautomatiske våpen. Direktivet skal vedtas med kvalifisert flertall i EU.
Direktivet er ikke EØS-relevant, men tilsvarende direktiv fra 1991 ble gjeldende for Norge som en del av Schengen-regelverket. Jeg antar derfor at disse endringene også vil bli gjort gjeldene for oss.
Det er fra regjeringens side ikke gjort rede for denne saken i Europautvalget.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Europakommisjonen fremla den 18. november 2015 et utkast til revisjon av EUs våpendirektiv. Vi legger til grunn at våpendirektivet er en Schengenrelevant rettsakt. Det medfører at Norge deltar i forhandlingene om direktivet, og at vi vil tilpasse det norske regelverket til de krav som direktivet stiller til vår nasjonale våpenlovgivning.
Det pågår nå forhandlinger om endringsutkastet. Det er på nåværende tidspunkt ikke mulig å gi svar på utfallet av forhandlingene og hvilke tilpasninger Norge eventuelt må gjøre som følge av endringsforslaget.