Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:471 (2015-2016)
Innlevert: 21.01.2016
Sendt: 22.01.2016
Besvart: 27.01.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): På hvilket grunnlag har regjeringen konkludert med at Russland er et trygt tredjeland, er det kun ratifiseringen av ulike konvensjoner som har vært del av vurderingen, eller har man også sett nærmere på russiske myndigheters praktisering av konvensjonene?

Begrunnelse

Det er over 2000 dommer i EMD mot Russland, og President Putin signerte i desember 2015 en lov som åpner for at Russland kan se bort fra internasjonale avgjørelser som gjelder menneskerettigheter ved at konstitusjonsdomstolen i Russland gis mulighet til å tilsidesette avgjørelser tatt i EMD. Dette er bekymringsverdig, og viser at det er nødvendig å se nærmere også på russiske myndigheters praktisering av de konvensjonene de har undertegnet.
I M.S.S. vr Belgia og Hellas (Application no. 30696/09), viste EMD til at det var den reelle situasjonen i tredjelandet, ikke det faktum at landet hadde tiltrådt internasjonale avtaler, som var avgjørende, og medlemslandene måtte forsikre seg om at asyllovgivningen fungerte tilfredsstillende i praksis.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: I Justis- og beredskapsdepartementets instruks av 24. november 2015 til Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) om behandling av asylsøknader fra personer som har hatt opphold i Russland, herunder om anvendelsen av utlendingsloven § 32 i disse sakene, er det lagt til grunn at Russland for de fleste tredjelandsborgere er et trygt land.
I arbeidet med instruksen ble det blant annet lagt vekt på at Russland er medlemsstat i Europarådet og kontraherende part til Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). Russland har også ratifisert flyktningkonvensjonen og konvensjonens tilleggsprotokoll, FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter og FNs konvensjon mot tortur. Basert på en gjennomgang av praksis fra Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) som ble gjort i forbindelse med disse vurderingene, har Regjeringen lagt til grunn at det bare er i enkelte typetilfeller at det vil være risiko for at retur til Russland vil stride mot EMK.
Jeg viser til at formuleringen i instruksen om at Russland «for de fleste» tredjelandsborgere vil være trygt, innebærer at departementet var innforstått med at det kan forekomme tilfeller hvor det vil foreligge en viss risiko for at det ikke vil være trygt for en tredjelandsborger å returnere til Russland, og det er tatt høyde for dette i instruksen. Jeg viser for øvrig til svaret til representanten Helga Pedersen på spørsmål nr. 456.