Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:474 (2015-2016)
Innlevert: 22.01.2016
Sendt: 22.01.2016
Besvart: 01.02.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Kan innvandrings- og integreringsministeren bekrefte at alle asylsøkere som er kommet over Storskog har blitt informert av Politiets Utlendingsenhet om retten til å begjære utsatt iverksetting, retten til å klage på vedtaket og retten til fritt rettsråd?

Begrunnelse

Til tross for at PU har fått oppgaven om å informere om disse rettighetene, har KrF mottatt bekymringsmeldinger som sier at denne viktige informasjonen som skal sikre at asylsøkernes rettsikkerhet blir ivaretatt på en betryggende måte, ved flere anledninger ikke har blitt gitt.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Underretning om retten til å begjære utsatt iverksettelse, klagerettigheter og retten til fritt rettsråd forutsetter at det foreligger et vedtak som medfører utreiseplikt. Det er først når Utlendingsdirektoratet (UDI) har fattet vedtak om å nekte realitetsbehandling av asylsøknaden etter ul. § 32 første ledd bokstav a eller d at de nevnte rettighetene trer inn.
I henhold til instruks fra departementet til Politidirektoratet av 24.11.2015 Rutiner for rask håndtering av personer som ankommer over norsk-russisk landegrense (Storskog) uten gyldig visum eller annen gyldig innreisetillatelse, skal asylsøkere som melder seg på norsk side få utdelt et informasjonsskriv om sine rettigheter på relevant språk av politiet. I informasjonsskrivet fremgår det at asylsøkeren har rett til å kontakte hjemlandets ambassade eller annen representasjon, UNHCR og/eller en interesseorganisasjon for asylsøkere. Det fremgår også at politiet vil orientere om vedtak så raskt som mulig, og at begjæring om utsatt iverksettelse må skje innen en kort tidsfrist. Videre er klageadgangen og retningslinjer for fremsettelse av klage beskrevet.
Det fremgår videre av UDIs rundskriv 2015-13 at det skal tilstrebes at vedtak om å nekte realitetsbehandling fattes mens asylsøkerne befinner seg på Storskog grensekontrollsted.
Den nye instruksen trådte i kraft 25.11.2015. Det er kommet svært få asylsøkere over Storskog etter dette. De fleste asylsøkerne som kom over Storskog befinner seg nå på ulike mottak i påvente av at UDI skal behandle søknaden deres. Av disse, vil de som får vedtak etter utlendingsloven § 32 (avslag på realitetsbehandling av søknaden) bli underrettet av politiet om vedtaket og sine rettigheter, herunder retten til fritt rettsråd i klageomgangen. De som imidlertid vil få saken realitetsbehandlet og eventuelt får avslag på asylsøknaden, får oppnevnt advokat. Advokaten vil deretter underrette om vedtaket og vedkommendes rettigheter.
Flere asylsøkere er flyttet til Ankomstsenter Finnmark etter å ha oppholdt seg på ulike asylmottak i påvente av behandling av søknaden og/eller påfølgende uttransport. I disse sakene har enten politiet eller eventuelt advokat dersom utlendingen har det, gjort søkerne kjent med vedtaket, samt retten til å begjære utsatt iverksettelse, klageretten og retten til fritt rettsråd. PU bistår også med å formidle kontakt med advokat i klageomgangen, og utleverer en liste over advokater utarbeidet av UDI. For de som allerede er uttransportert til Russland, var det politiet som underrettet om vedtak og deres rettigheter, med unntak av utlendinger som hadde advokat og der vedtaket allerede var påklaget og det var begjært utsatt iverksetting før ankomst til Ankomstsenter Finnmark.
Jeg vil dessuten nevne at flere asylsøkere har forsvunnet fra mottak før politiet har rukket å informere dem om sine rettigheter. Det vil imidlertid bli gjort dersom politiet påtreffer asylsøkerne og saksbehandlingen kan gjenopptas.
Ingen blir uttransportert før vedtak er fattet og utlendingen har blitt gjort kjent med sine rettigheter og hvilke frister som gjelder. Jeg understreker dessuten at ingen som har fått innvilget utsatt iverksettelse av UDI eller UNE, blir uttransportert før fristene som er fastsatt.