Skriftlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:481 (2015-2016)
Innlevert: 22.01.2016
Sendt: 25.01.2016
Besvart: 02.02.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Ola Elvestuen (V)

Spørsmål

Ola Elvestuen (V): Kan statsråden bekrefte at lokale vedtak om lavutslippsoner eller forbud mot enkelte grupper av kjøretøy vil bli fulgt opp med tilsvarende tiltak av Statens vegvesen på statens veier i de områdene som forbudet vil omfatte?

Begrunnelse

Vegtrafikkloven § 7 første ledd åpner for at det kan innføres forbud mot bestemte grupper av kjøretøy, eventuelt deler av denne gruppen, innenfor et område. Myndigheten ligger til Samferdselsdepartementet. Forbudet kan omfatte en lavutslippssone utformet som forbud.
Blant andre Oslo kommune har gjort lokale vedtak om innføring av lavutslippssoner og forbud mot dieselkjøretøy i perioder med høy luftforurensing. Dette åpner Vegtrafikkloven for, men for at forbudet skal være effektivt, må også dette gjelde riksveiene innenfor det vedtatte området og ikke bare på kommunale veier.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg ønsker et konstruktivt samarbeid for å få gjennomført tiltak som kan bedre luftkvaliteten i byene, slik at grenseverdiene i forurensningsforskriften ikke brytes som følge av vegtrafikk.
Jeg har tillit til at kommuner og Statens vegvesen i fellesskap vil søke å nå gode lokale løsninger på permanente og midlertidige utfordringer knyttet til lokal luftkvalitet. For eksempel har Bergen kommune og Statens vegvesen Region vest innført påbud om datokjøring som både omfatter veger som kommunen og Statens vegvesen har forvaltningsansvaret for, og der de begge i fellesskap kunngjør et slikt påbud når luftsituasjonen påkrever det. Det er dog viktig at tiltak som innføres kan forventes å ha en positiv effekt for luftkvaliteten. Jeg vil derfor nødig overstyre de faglige vurderinger som Vegvesenet gjør i slike saker.
Jeg har vært i dialog med byene og diskutert hva vi kan gjøre for å bedre luftforurensningssituasjonen. Våre administrasjoner skal jobbe sammen for å få gjennomført tiltak som bedrer luftkvaliten og vi skal ha et nytt møte på politisk nivå i god tid før neste vinter.
Jeg forventer for øvrig en fornyet utredning fra Vegdirektoratet på muligheten til å innføre forbud mot dieselbiler også på statlige veger i Oslo.